วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 273 ต่อ 200 เสียง


4 ก.ค. 2563, 11:24สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 273 ต่อ 200 เสียง
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 3 ล้าน 3 แสนล้านบาทวันสุดท้ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในเวลาประมาณ 23.20 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหรือไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีมติลงคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วย 273 เสียง จากผู้ลงมติทั้งหมด 476 เสียง ซึ่งมีผู้ไม่เห็นด้วย 200 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง จากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปิดประชุมในเวลา 23.45 น.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฯ ว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศในทุกด้าน ทั้งการดูแลผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร แหล่งน้ำต่างๆ ตามงบประมาณที่มีอยู่ให้มากที่สุดในการขับเคลื่อนและยกระดับประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และกระจายผลประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรง ทั้งนี้ พร้อมรับฟังข้อข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อท้วงติง ข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกฝ่ายมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดีที่สุดในการนำมาพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลและแก้ปัญหาความซ้ำซ้อน


ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 72 คนแปรญัตติภายในเวลา 30 วัน โดยจะเปิดประชุมนัดแรกในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ รัฐสภา เกียกกาย
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.