วันที่ 25 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมท.1 มุ่งให้ EEC เป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพ ใช้นวัตกรรมผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาไทย


3 ก.ค. 2563, 15:54มท.1 มุ่งให้ EEC เป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพ ใช้นวัตกรรมผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาไทย
วันนี้ ( 3 ก.ค.63 ) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)ว่าประเทศไทยมีประชาชนประมาณ 65 ล้านคน ทำอาชีพเกษตรกรรมเกือบครึ่งของประชากรและมีปัญหาหลายเรื่อง โดยเฉพาะปัจจัยการผลิต คือที่ดินกับน้ำ ซึ่งเชื่อว่าคนไทยยังมีศักยภาพที่จะทำอย่างอื่นมากกว่าเกษตรกรรม ทั้งการผลิตสินค้าที่ใช้ภูมิปัญญา ใช้นวัตกรรม ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีแต่หากยังอยู่ในสังคมเกษตรต่อไปก็จะต้องแก้ปัญหาเดิมๆ จึงต้องพยายามแสวงหาโอกาสอีกด้านหนึ่งที่จะให้คนไทยที่มีความสามารถคิดทำสินค้า ผลิตภัณฑ์ ใช้นวัตกรรม ใช้ภูมิปัญญา โครงการอีอีซีจึงเป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งหวังที่จะขอโอกาสใช้พื้นที่ส่วนนี้ให้มีศักยภาพต่อเนื่องมาจากนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดเพื่อจะทำอุตสาหกรรม แต่ไม่ใช่อุตสาหกรรมแบบพึ่งพา หรือการไปซื้อชิ้นส่วนเขามาประกอบเหมือนที่ผ่านมา เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรม โดยใช้พื้นที่ต่อเนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมเดิมประมาณ 9% ของพื้นที่ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ทางการเกษตรที่เป็นเขตชลประทานสำหรับการทำผังเมืองไม่ได้ทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ใคร ได้มีการตรวจสอบแล้ว มีเหตุผลต่อเนื่องกันมา ส่วนการบุกรุกที่สาธารณะนั้น มีการบุกรุกตั้งแต่ประชาชนไปจนถึงผู้มีอิทธิพล เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษ หากไม่ทำก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เรื่องธนาคารที่ดินก็เป็นส่วนหนึ่งของการหาที่ดินให้กับเกษตรกรนอกเหนือจากโครงการของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่ง คทช. ทำได้มากกว่าคือนำที่ดินที่มีอยู่แล้วจัดสรรให้ประชาชนได้ทำมาหากิน เรื่องของน้ำเมื่อมีอุตสาหกรรมก็ต้องใช้น้ำเช่นเดียวกับการทำเกษตรกรรมรัฐบาลก็มีแผนงานที่จะทำให้เกิดความสมดุลว่าประชาชนที่ทำเกษตรกรรมได้มีน้ำใช้ ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอนาคตอีกส่วนหนึ่งก็มีโอกาสใช้น้ำด้วย มีการพยายามหาแหล่งน้ำ ทุกครั้งที่ทำโครงการจะคำนึงถึงเรื่องเกษตรกรเสมอ

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.