วันที่ 27 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsคณะวุฒิสภา ลงพื้นที่ราชบุรี รับฟังความคิดเห็นของประชาชน


3 ก.ค. 2563, 16:23คณะวุฒิสภา ลงพื้นที่ราชบุรี รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เวลา 09.00 น. (วันที่ 3 ก.ค. 63 ) ผู้สื่อข่าว ONB news คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วย นายจเด็จ อินสว่าง พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายลักษณ์ วจนานวัช พลเอก ดนัย มีชูเวท นายเฉลา พวงมาลัยนายเจตน์ ศิรธรานนท์ นายอนุศักดิ์ คงมาลัย นายไพโรจน์ พ่วงทอง พลเอก สราวุฒิ ชะลออยู่ นายจิรชัย มูลทองโร่ย และพลเอก ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ ลงพื้นที่พบประชาชน

โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนส่วนท้องที่และท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนนำเสนอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และประเด็นที่น่าสนใจ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับสภาพการณ์ในพื้นที่ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจ และติดตาม ตรวจสอบ เสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป จากนั้น เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติที่วีระชัยฟาร์ม ซึ่งมีการบริหารจัดการระบบน้ำเสียที่ดี

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกของวุฒิสภา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน ในพื้นที่ 7 ภูมิภาค รวม 76 จังหวัด โดยส่วนของภาคกลางมีพื้นที่ดำเนินการ 17 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

 นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ทางคณะได้ลงพื้นที่มาที่ราชบุรีเป็นวัตถุประสงค์ของประธานวุฒิสภาที่ต้องการเปิดช่องทางการสื่อสารติดต่อระหว่างประชาชนกับสมาชิกวุฒิสภา โดยเรามีหน้าที่ติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทางสมาชิกได้มาพูดคุยกับประชาชนว่าในการดำเนินงานของหน่วยราชการต่างๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้บรรลุเป้าหมายหรือปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง หรือมีความต้องการที่จะสนับสนุนเรื่องไหนบ้าง โดยการมาวันนี้มุ่งเน้นที่กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่จะใช้เงินกู้ โดยเงินที่จะถ่ายโอนไปจากปีงบประมาณปี 63 จะไปเยียวยาในกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นประชาชนหลักของประเทศ จะมีการเสนอโครงการต่างๆ ที่ไปสู่การเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเอง เป็นการพบปะพูดคุยกันว่า ใน 4กลุ่มนี้ ของเกษตรกรมีแนวคิดอย่างไร หรือความเห็นเรื่องต่างๆ อย่างไรบ้างที่รัฐบาลกำลังดำเนินการที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะทำอย่างไร มีการแบ่งกลุ่มเป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรปลอดภัย จะมีการพูดคุยกัน เพราะโครงการที่รัฐบาลกำลังนำงบมานี้ ก็จะไปสนับสนุนเกษตรกรในส่วนเหล่านี้ ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการเยียวยาประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร ผู้ด้อยโอกาส มีมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือรวมทั้งมาตรการลดค่าครองชีพ เรื่องค่าไฟฟ้า ประปา จะนำข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลมาเล่าให้ประชาชนฟัง ว่าใครที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาบ้าง หรือการลดค่าครองชีพด้านใดบ้าง หากไม่รู้จะแนะนำให้ไปติดต่อหน่วยงานนั้นๆ ส่วนสุดท้ายเป็นการให้ข้อคิดเห็นการใช้ชีวิตหลังวิกฤตโควิด ยังอยู่ระหว่างการควบคุมความปลอดภัย สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ  หวังผลว่าจะนำไปสู่การปฏิบัติช่วยเหลือประชาชน ใช้เงินงบประมาณราชการให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

 


 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.