วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมท.2 ประสานมหาลัย 5 ภูมิภาค ร่วมหนุน “นโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย” ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ


28 พ.ย. 2562, 13:24มท.2 ประสานมหาลัย 5 ภูมิภาค ร่วมหนุน “นโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย” ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
วันนี้ ( 28 พ.ย.62 ) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ,  ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน , คณาจารย์ตัวแทนจาก 5 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) , กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม , สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน เข้าร่วมการประชุม นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ได้ประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งหมดเป้าการประชุมวิชาการองค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนน ที่มีค้นคว้าและวิจัยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นมี่มาของข้อมูล ในว่า ในประเทศไทยอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรท่องถิ่น ถึง 86% หรือคิดเป็นระยะทาง 600,000 กิโลเมตร ขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงคิดเป็นระยะทาง 51,000 กิโลเมตร และอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท อีกกว่า40,000 เมตร คิดรวมว่า 2 กรมหลักของกระทรวงคมนาคมดูแลรับผิดชอบถนน ราว 100,000 กิโลเมตร 


ฉะนั้นยอดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ถึง 85%  จึงมีการแก้ไขพระราชบัญญัต(พ.ร.บ) จัดตั้งองค์กรทั้งถิ่นทั้ง 3 ระดับ คือ อบจ. เทศบาล และ อบต. เพื่อให้ 3 องค์นี้มีหน้าที่แก้ไขการจราจรและความสงบเรียบร้อย ซึ่งควรมีการปลูกผังจิตสำนักและให้ความรู้กับผู้ใช้รถใช้ถนนตั้งแต่ในระดับเยาวชน จึงมีการประชุมร่วมกับทั้ง 5 มหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรในการจัดอบรมให้กับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับ เยาวชน รวมไปถึงอบรมความรู้ในเชิงวิชาการให้กับระดับผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และสร้างเป็นคู่มือสำหรับใช้ในการอบรมและพัฒนาต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนอย่างยั่งยืนทั้งจากทางวิชาการและการปลูกจิตสำนัก โดยได้สั่งการให้ตัวแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วางแผนดำเนินการการจัดฝึกอบรม ในเบื้องต้นให้จัดอบรมแยกตามภูมิภาค เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ

 
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.