วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมท.2 ลงพื้นที่แก้ปัญหาบุกรุก-มอบใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ จ.สุรินทร์


27 พ.ย. 2562, 19:49มท.2 ลงพื้นที่แก้ปัญหาบุกรุก-มอบใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ จ.สุรินทร์
วันนี้ ( 27 พ.ย.62 ) เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนามอบนโยบายและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมที่ดิน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบไปด้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการของกรมที่ดิน ตลอดจนผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาไปขยายผล และร่วมกันสร้างพลังในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างมีเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์และเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานตามภารกิจความผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดมั่นในหลักการตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนได้รับการตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ 

            จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ณ หน่วยจัดที่ดินเพื่อประชาชน ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ติดตามการดำเนินโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการ บุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 4 แปลงหลัก 904 แปลง จำนวน 669 ราย เนื้อที่รวมกว่า 2,143 ไร่ และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน และแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร สร้างความเป็นธรรมและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน การจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน์ทั้ง 4 แปลง ได้รับความเห็นชอบข้อมูลแปลงที่ดินและรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินจากคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดสุรินทร์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ออกหนังสืออนุญาตให้กับชุมชนในลักษณะแปลงร่วมในนามสหกรณ์ พร้อมมอบใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทที่ดินสาธารณประโยชน์ แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 4 แปลงประกอบด้วย ที่สาธารณประโยชน์ แปลงโนนทราย หมู่ 10 แปลงหนองหวาย ม. 2 ม. 3 แปลงหนองน้ำซับ ม. 7 ต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ ที่สาธารณประโยชน์ และแปลงโคกอาไหล ม. 3 , 4 และ 5 ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ รวมราษฎรได้รับประโยชน์จำนวนทั้งสิ้น 904 แปลง จำนวนประชาชน 669 ราย รวมเนื้อที่กว่า 2,143 ไร่ 

จากนั้น คณะรัฐมานตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ทำกินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง โคกแบกจาน หมู่ที่ 6,9,11,12 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ และพบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ และร่วมปล่อยพันธ์ุปลาลงในสระน้ำบริเวณพื้นที่ดำเนินการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ทำกินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง โคกแบกจาน อีกด้วย MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.