เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.ไฟเขียวงบฯ 3,851 ล้าน ป้องกันน้ำท่วม-ภัยแล้ง ให้ 3 กระทรวง 5 หน่วยงาน


14 ก.ย. 2564, 15:44ครม.ไฟเขียวงบฯ 3,851 ล้าน  ป้องกันน้ำท่วม-ภัยแล้ง ให้ 3 กระทรวง 5 หน่วยงาน
วันนี้ ( 14 ก.ย.64 ) ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบ รัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ระบุว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง จำนวน 3,851.2251 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564และ2565 จำนวน 3,378 รายการ ให้ 3 กระทรวง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงมหาดไทย 9 จังหวัด กำแพงเพชร เชียงราย นครศรีธรรมราช พะเยา พัทลุง พิจิตร ยโสธร สระบุรี หนองคาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 33 จังหวัด ดำเนินโครงการฯ อาทิ โครงการซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ 1,028 รายการ วงเงิน 1,462.44 ล้านบาท โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ 541 รายการ วงเงิน 540.33 ล้านบาท โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน 334 รายการ วงเงิน 538.59 ล้านบาท โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นทั่วประเทศ 72 โครงการ วงเงิน 33.32 ล้านบาท โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค 120 รายการ วงเงิน 46.88 ล้านบาท เป็นต้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนงาน โครงการ ทั้ง 3,378 รายการ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2564 และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงแล้งปี 2564/2565 ในพื้นที่เป้าหมายเฝ้าระวังที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย และพื้นที่เฝ้าระวังที่อาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ โดยแผนงานโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน และไม่เกินเดือนมกราคม 2565Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.