เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม. อนุมัติค่าเครื่องมือนักเรียนสายอาชีพ 10 ประเภทวิชา เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง


9 ก.ย. 2564, 18:01ครม. อนุมัติค่าเครื่องมือนักเรียนสายอาชีพ 10 ประเภทวิชา เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติอัตราค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาต่อคนต่อปีการศึกษาตามวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน 10 ประเภทวิชา วงเงิน 383.209 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเครื่องมือนักเรียนสายอาชีพระดับ ปวช.ปีที่ 1 ในสถานศึกษาของรัฐ 429 แห่ง จำนวน 275.233 ล้านบาท และสถานศึกษาของเอกชน 445 แห่ง จำนวน 107.976 ล้านบาท มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 ประเภทวิชา
         - อุตสาหกรรม อัตราค่าเครื่องมือ 2,000 บาท/คน         
         - พาณิชยกรรม 1,000 บาท/คน 
         - ศิลปกรรม 1,000 บาท/คน 
         - คหกรรม 1,200 บาท/คน
         - เกษตรกรรรม 1,600 บาท/คน 
         - ประมง 1,200 บาท/คน 
         - อุตสาหกรรมสิ่งทอ 1,200 บาท/คน 
         - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,800 บาท/คน
         - อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1,200 บาท/คน 
         - อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 1,000 บาท/คน

 


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
       

  1.ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
          2.ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะฝีมือให้เต็มศักยภาพฝึกประสบการณ์อาชีพได้อย่างเต็มที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
          3.สร้างแรงจูงใจให้มีการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นพลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน 

 


        


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.