เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท.1 เผย 9 ของขวัญปีใหม่มหาดไทย 64 เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy


23 ธ.ค. 2563, 10:49มท.1 เผย 9 ของขวัญปีใหม่มหาดไทย 64 เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy
วันนี้ (23 ธ.ค.63) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่ 2564 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีความตั้งใจส่งมอบให้ประชาชนด้วย 9 ของขวัญ ภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564" ได้แก่

(1) สถานธนานุบาลทั่วไทยลดอัตราดอกเบี้ยตลอดปี โดยระหว่างเดือน ม.ค. – ก.พ. 64 กำหนดอัตราดอกเบี้ย ไม่คิดดอกเบี้ยกรณีเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท 2 เดือนแรก หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน กรณีเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน และสำหรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่เดือน มี.ค. – ธ.ค. 64 กรณีเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน และกรณีเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน(2) ส่งสุขภาพดี วิถีใหม่ (Healthcare Delivery in the New Normal) โดยกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์เชิงรุกในโรงพยาบาลสังกัด กทม. 11 แห่ง ด้วยการพัฒนาระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Mobile lab การจัดยาไปมอบให้ที่บ้าน การให้คำปรึกษา และการรักษาพยาบาลผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) รองรับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

(3) รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำ Infographic เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผ่าน E –book Application Line และสื่อต่าง ๆ

(4) SmartLands : App เดียวครบเครื่องเรื่องที่ดิน โดยกรมที่ดิน พัฒนาแอปพลิเคชั่นให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลในการติดต่อ/ติดตามงานบริการ 15 ด้าน อาทิ การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า การค้นหารูปแปลงที่ดิน ในแอปฯ เดียว เพื่อความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และตอบสนองการใช้ชีวิต New normal

(5) มท. สร้างสุข (Happy Creation) โดยกรมการพัฒนาชุมชน  ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 โดยรวมผลผลิตจากกิจกรรม “90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รวบรวมต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักแบ่งปันไม่น้อยกว่า 150,000 ครัวเรือน พร้อมมอบทุนอุปการะเด็ก หรือของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิด – 6 ปี เดือนละ 10 ทุน/จังหวัด ระยะเวลา 3 เดือน และมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย


(6) ของถูก ขายฟรี ของดี พาส่งออก โดยองค์การตลาด ช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาช่องทางการกระจายสินค้า ให้ประชาชนจำหน่ายสินค้าฟรี ณ ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา เขตตลิ่งชัน พร้อมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน และเปิดคลินิกช่วยเหลือผู้ประกอบการ ส่งสินค้าไปจีนฟรี ผ่านเว็บไซต์ www.poomjaimarket.com และ China Post
(7) ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้ โดยการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ลดค่าติดตั้งประปา ร้อยละ 10 ให้ผู้ใช้น้ารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย ที่ชำระเงินค่าติดตั้งในเดือน ม.ค. –ก.พ. 64

(8) งานไฟในบ้าน หารคนละครึ่ง กับไฟฟ้านครหลวง ลดภาระค่าใช้จ่ายการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าร้อยละ 50 (ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อหมายเลขเครื่องวัดจนครบ 10 ล้านบาท) อาทิ ระบบแสงสว่าง งานวงจรเต้ารับ เครื่องทาน้าอุ่น ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บริการของ กฟน. ที่ใช้บริการ เมื่อใช้บริการและชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน MEA e-Fix ในเดือน ม.ค.–ก.พ. 64 และ
(9) ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค ด้วยการพัฒนาการบริการแบบ One Touch Service ในการขอใช้ไฟฟ้า และติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ณ จุดเดียว ครั้งเดียว ทุกพื้นที่

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความสุข ลดภาระค่าใช้จ่าย พร้อมดูแลรักษาสุขภาพตามหลักชีวิตวิถีใหม่ ไปพร้อมกัน


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.