เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปลัดมท.สั่งการ ปภ.บูรณาการจังหวัดแก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน บรรเทาความเดือดร้อนปชช.


25 ก.ค. 2562, 13:08ปลัดมท.สั่งการ ปภ.บูรณาการจังหวัดแก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน บรรเทาความเดือดร้อนปชช.
วันนี้ ( 25 ก.ค.62 ) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ปีนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักมีปริมาณน้อย รวมถึงช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2562 บางพื้นที่อาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะเร่งด่วน 

โดยให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลัก เน้นการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้เข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือน การสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปเติมแหล่งผลิตน้ำประปา การขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และกำชับให้จังหวัดดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งน้อยที่สุด

ด้านนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ปภ.ได้กำชับให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ประสบภัยบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนอกพื้นที่ประสบภัยบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัย รวมถึงแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้เข้าถึงประชาชนผู้ใช้น้ำทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.