เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท.จัดประชุม Work Shop แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานในสังกัด


24 ก.ค. 2562, 19:25มท.จัดประชุม Work Shop แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานในสังกัด
วันนี้ (24 ก.ค. 62) ที่ห้องบุษบงกช โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละหน่วย เป็นไปตามมาตรการ/กรอบแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวนทั้งสิ้น 70 คนนายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและระบบราชการมายาวนาน โดยมีรูปแบบของการทุจริตที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยจึงได้วางระบบในการป้องกัน และป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน ด้วยการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และกำหนดมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขึ้น รวมทั้งได้ให้แต่ละหน่วยงานจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตนเองด้วย และการประชุมในวันนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รับเกียรติจาก นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. และคณะทำงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ร่วมให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้วย

นายทรงกลด สว่างวงศ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุม Work Shop ครั้งนี้ จะเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละหน่วยเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่า แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จะเป็นไปตามมาตรการ/กรอบแนวทาง ที่สอดรับตามแผนการปฏิรูประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 – 2565) ที่วางไว้ และบุคลากรในสังกัดจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ รู้จักนำมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ภายในองค์กร รวมทั้งมีการกำกับติดตามผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนสืบไปRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.