เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"บิ๊กตู่" เป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1


12 พ.ย. 2562, 11:49"บิ๊กตู่" เป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
วันนี้ (12 พ.ย. 62) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)
 
ก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณผู้แทนภาคส่วนต่างๆ เมื่อคืนวานนี้ ได้มีโอกาสลอยกระทงร่วมกับพี่น้องชาวกาญจนบุรี ถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรม โดยขอลอยสิ่งที่ไม่ดีของตนเองของครอบครัวและคณะรัฐมนตรีออกไป  จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงศักยภาพกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ว่า เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งการค้าชายแดน การท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย และการค้าภาคตะวันตก ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ จากการลงพื้นที่ได้ทราบถึงปัญหาของประชาชน จึงขอใช้เวทีการประชุมฯ นี้ เพื่อหารือร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ให้ช่วยกันกำหนดโครงการ แผนงบประมาณ รวมถึงโครงการเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดตรงกับความต้องการของประชาชนโอกาสนี้ ผู้แทนกลุ่มจังหวัดฯ ได้นำเสนอ โดยขอรับการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดฯ ดังนี้ ด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการตัดอ้อยสดและบรรทุกอ้อยเข้าโรงงาน วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องจักรกลเกษตร การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การติดตามเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศึกษารูปแบบศูนย์การบริหารขนส่ง/ตรวจวัดคุณภาพอ้อย ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและให้เร่งดำเนินการ โดยให้จัดลำดับความสำคัญการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า ตรงตามความต้องการของตลาด และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
 
ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรี โดยเร่งรัดการขอใช้พื้นที่โรงงานกระดาษ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ การออกแบบและก่อสร้างระบบระบายน้ำ การออกแบบและก่อสร้างจุดชมวิว Sky Walk การออกแบบและก่อสร้างหอคอยชมวิวแม่น้ำสามสาย รวมถึงก่อสร้างเส้นทางพุทธธรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑล เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานด้วย ที่ประชุมได้มอบหมายให้ วธ. และ  กทท. จัดสรรงบประมาณ และให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อโรงกระดาษ และให้ต่อรองราคาให้ถูกลงกว่าราคาที่กำหนดไว้ นายกรัฐมนตรียังกำชับให้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันปลูกดอกไม้ ต้นไม้ตามกลุ่มสีต้นไม้ เพื่อสร้างสีสันให้กับประเทศ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ   สำหรับการบริหารจัดการน้ำ ขอให้ดำเนินการอย่างครบถ้วน ทั้งการศึกษาและทำประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความเข้าใจ โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ สทนช. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการใหญ่ๆ ต่อไป
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังรับทราบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ด้านคมนาคม ด้านการไฟฟ้า ด้านประปา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และเครือข่ายบริการสุขภาพ การจัดหาอาคารเรียนและอาคารที่พักอาศัยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยมอบหมายให้ สธ.และ ศธ. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ที่ประชุมสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองราชบุรี ปรับปรุงพัฒนาสถานีบำบัดน้ำเสียเดิม 1 แห่ง เส้นทางและระบบการบำบัดน้ำเสีย 9 แห่ง โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ มท. เร่งทำความเข้าใจ รณรงค์ให้ประชาชนทำถังกับดักไขมัน ในแต่ละบ้านเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียที่ต้นเหตุด้วย 


ในส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายนั้น เสนอการปรับรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี การศึกษาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ฝั่งตะวันตก WEC และสนับสนุนการท่องเที่ยว การศึกษาเพื่อเชื่อมโยงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการค้าขายแดน เพื่อรองรับอุตสาหกรรม MICE และเชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ GMS การศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอุทยานเขางู จังหวัดราชบุรี  โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้พิจารณาปรับรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในส่วนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานเขางูนั้น ได้มอบหมายให้ ทส. ศึกษาปัญหา EIA ต่อไป พร้อมกับเร่งทำความเข้าใจกับปัญหา
 
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า งบประมาณภาครัฐมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น ขอให้คำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละครั้ง ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนเป็นหลัก โดยจัดลำดับความสำคัญของโครงการเร่งด่วนเป็นอันดับแรก พร้อมกับขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกับขับเคลื่อนพื้นที่และประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งและมั่นคงต่อไป


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.