วันที่ 30 พ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเผยระเบียบกองสลาก ประกาศจ่าย 1 พันบาท "ผู้แจ้งความนำจับ" ผู้ขายสลากเกินราคา


14 มิ.ย. 2562, 13:32เผยระเบียบกองสลาก ประกาศจ่าย 1 พันบาท "ผู้แจ้งความนำจับ" ผู้ขายสลากเกินราคา
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ. 2560 โดยมีเนื้อหาระบุว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการนำจับหรือเงินสินบนผู้แจ้งเบาะแสผู้ขายสลากเกินราคา  พ.ศ.  2549  เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  13(6)  แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.  2517  และมติคณะกรรมการสลํากกินแบ่งรัฐบาลในคราวประชุมครั้งที่  2/2560  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2560  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล ในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา  พ.ศ.  2560” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่  วันประกาศ  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก  ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการนำจับ หรือเงินสินบนผู้แจ้งเบาะแสผู้ขายสลากเกินราคา  พ.ศ.  2549 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้   “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า  พนักงานฝ่ายปกครอง  หรือตำรวจ  รวมถึงเจ้าพนักงานอื่น ๆ   ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจในการจับกุม “สลาก”  หมายความว่า  สลากกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงสลากอื่นใดที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์และจัดจำหน่าย “ผู้แจ้งความนำจับ”  หมายความว่า  ผู้แจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการขาย สลากเกินราคา  จนนำไปสู่การจับกุม “เงินรางวัล” หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่  เจ้าหน้าที่ผู้จับกุม  และผู้แจ้งความนำจับ ผู้ขายสลากเกินราคา 
ข้อ 5 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ 6 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  จะได้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ และเจ้าหน้าที่  ผู้จับกุมผู้ขำยสลากเกินราคาเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว  โดยกำหนดอัตรา  ดังนี้   
(6.1) เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ  แต่ไม่เกิน คดีละสองพันบาท 
(6.2) ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละหนึ่งพันบาท การขอรับเงินรางวัลในการจับผู้ขายสลากเกินราคาผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าหน้าที่จะต้องมา ขอรับเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่ทำการจับกุม  ซึ่งมียศพันตำรวจเอก  พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  หรือข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ  หรือระดับ  8  ขึ้นไป  ข้อ 7 ให้ผู้จับกุมหรือผู้แจ้งความนำจับ  เสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยที่ทำการจับกุมตามข้อ  6  เพื่อพิจารณาขอรับเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคาต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   
ข้อ 8 การขอรับเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา  ให้ขอได้ภายในหนึ่งปีนับแต่คดีถึงที่สุดโดยยื่นเอกสาร  ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 9 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อวินิจฉัยสั่งการเป็นกรณีไป 
 
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน  พ.ศ.  2560
พลโท  อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 
ประธานกรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.