วันที่ 25 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsโปรดเกล้าฯ ถอดยศข้าราชบริพารในพระองค์ เหตุประพฤติร้ายแรง


11 มิ.ย. 2562, 11:19โปรดเกล้าฯ ถอดยศข้าราชบริพารในพระองค์ เหตุประพฤติร้ายแรง
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศถอดยศข้าราชบริพารในพระองค์  ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดยศข้าราชบริพารในพระองค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดยศ พล.ต. ศักดา พลอยไป ตำแหน่งลูกจ้างท้ายที่นั่ง ปฏิบัติหน้าที่พ่อบ้านประจำพระตำหนักพัชราภิรมย์ เนื่องจากได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไม่เหมาะสมกับยศตำแหน่ง จึงไม่สมควรดำรงอยู่ในยศทหารต่อไป
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พุทธศักราช 2562
 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.