วันที่ 25 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsราชกิจจาฯ เผยประกาศคสช.ฉบับ2 รายชื่อ ส.ว.สำรอง 50 ราย


11 มิ.ย. 2562, 18:18ราชกิจจาฯ เผยประกาศคสช.ฉบับ2 รายชื่อ ส.ว.สำรอง 50 ราย
วันนี้ ( 11 มิ.ย.62 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/๒๕๖๒ เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง  สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา  ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา  ตามมาตรา  ๒๖๙   ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  จำนวน  ๒๕๐  คน เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น ต่อมาในวันเดียวกันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้กำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๙๐  (๑)  (ข)  ของพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน  ๕๐  คน และได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  พร้อมทั้งได้กำหนดรายชื่อ บุคคลสำรอง  สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๙๐  (๑)  (ค)   ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  อีกจำนวน  ๕๐  คน  ซึ่งถือว่ามีผลในทางปฏิบัติแล้ว  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒   และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือกราบเรียนให้ประธานวุฒิสภากรุณาทราบแล้ว  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒   

เพื่อให้การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในห้วงเวลาต่อไป มีความเรียบร้อย  ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  จึงประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง  สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๙๐  (๑)  (ค) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ดังต่อไปนี้ 

คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.