เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"บิ๊กตู่" แถลงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563


17 ต.ค. 2562, 12:34"บิ๊กตู่" แถลงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงินงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท ว่า ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้เป็นการจัดทำงบประมาณขาดคุล จำนวน 469,000 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการด้านงบประมาณให้อยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและวินัยการเงินการคลังของประเทศ รวมถึงจะใช้จ่ายเงินงบประมาณและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายภาครัฐอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานจะต้องกำหนดการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และวิสัยทัศน์ของประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก


นายกรัฐมนตรี ยังยืนยันว่านอกจากการใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแล้ว รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศทุกมิติ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานการพัฒนาในทุกด้านและเพื่อบรรเทาป้องกันภัยพิบัติให้กับประชาชนด้วย


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.