เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เปิด 35 รายชื่อ คกก.ศึกษาแนวทางการทำประชามติ แก้รัฐธรรมนูญ


3 ต.ค. 2566, 15:49เปิด 35 รายชื่อ คกก.ศึกษาแนวทางการทำประชามติ แก้รัฐธรรมนูญ
วันนี้ ( 3 ต.ค.66 ) เวลา 12.00 น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดย นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้ 

แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่มีมติ ครม. เมื่อ 13 ก.ย. 2566 โดย นรม. ได้ลงนามจัดตั้ง คกก. ศึกษาแนวทางการทำประชามติ แก้ไขปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยเป็นการสรรหาที่ได้คุยกันในหลักการก่อน โดยจะร่าง รธน. ผ่านการทำประชามติก่อน หลักการคือไม่แตะต้องหมวด 1-2 และไม่แตะต้องพระราชอำนาจ แต่มีกระบวนการเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น และต้องเสร็จสิ้นภายใน 4 ปี ของการทำงานรัฐบาล โดยเสร็จสิ้นถึงกฎหมายลูกด้วย 

วิธีการในการทำประชามติ 1 ประชาชน 50,000 คนเข้าชื่อ ซึ่งวิธีนี้ต้องใช้เวลาตรวจสอบตัวตนค่อนข้างมาก 2 ยื่นเสนอผ่านรัฐสภาใช้เวลามากเช่นกันและอาจตกได้ 3 ให้คณะรัฐมนตรีมีมติทำประชามติ ครม. ซึ่งถือเป็นการลัดขั้นตอน จึงตั้ง คกก. เพื่อจัดทำ โดยมีหลักการเดียวกัน แต่อาจแตกต่างในรายละเอียด 

ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งสิ้น 35 คน ด้วยความคิดที่ต้องการให้ครอบคลุมที่สุด โดยจะเริ่มจากไปคุยกับคนจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆ เช่น สภานักศึกษา กลุ่มนักธุรกิจ สมาคมต่างๆ สมาคมธนาคาร ประมง นักท่องเที่ยว กลุ่มเกษตรกร นายกสมาคมนักข่าว ซึ่งล้วนเป็นผู้ได้รับผลกระทบ อยากให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่ทำได้ รวมทั้งจะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ซึ่งวันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 256/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นแตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   

1. นายภูมิธรรม เวชยชัย ประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติและแนวทางร่างรัฐธรรมนูญ 
2. นายชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
3. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
4. นายนิกร จำนง เป็นกรรมการและโฆษกคณะ 
5. นายทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
6. นายพิชิต ชื่นบาน เป็นตัวแทนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
7. พล.อ.ชัชวาลย์ ขำเกษม 
8. พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา 
9. พล.ต.อ.วินัย ทองสอง 
10. นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ 
11. นายศุภชัย ใจสมุทร 
12. นายวิรัตน์ วรศสิริน 
13. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท 
14. นายวิเชียร ชุบไธสง 
15 นายวัฒนา เตียงกูล 
16. นายยุทธพร อิสรชัย 
17. นายไพบูลย์ นิติตะวัน 
18. นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย 
19. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 
20. นายประวิช รัตนเพียร 
21. นายนพดล ปัทมะ 
22. นายธนกร วังบุญคงชนะ 
23. นายธงชัย ไวยบุญญา 
24. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 
25. นายเดชอิศม์ ขาวทอง 
26. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ 
27. นายชาติพงษ์ จีระพันธุ 
28. นายชนะโรจน์ เทียนธนะวัฒน์ 
29. นางสิริพรรณ นกสวนสวัสดี 
30. น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ 
31. นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ 
32. ผู้แทนพรรคก้าวไกล 
33. ปลัดสำนักนายกฯ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
34. นายนพดล เภรีฤกษ์ รองเลขาธิการกฤษฎีกา 
35. นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกฯ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.