เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ก.เกษตรฯ มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล แก้ปัญหาหนี้เกษตรกร


30 ก.ย. 2566, 09:20ก.เกษตรฯ มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล แก้ปัญหาหนี้เกษตรกร
วันที่ 29 กันยายน 2566 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 51 ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และวิทยาการใหม่ที่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซื่งกันและกัน รับทราบการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ปี 2567 พร้อมกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถือเป็นกรมที่มีความสำคัญกับเกษตรกร ในอนาคตจะเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้สมาชิกสหกรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และอธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เข้าไปดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ โดยใช้นวัตกรรมแอปพลิเคชันเข้าไปช่วยดำเนินการตรวจสอบและควบคุม รวมถึงการจัดตั้งสหกรณ์อย่างมีคุณภาพส่วนการดำเนินการมาตรการพักชำระหนี้ให้เกษตรกร ในระยะเวลา 3 ปี นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ได้มอบหมายปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ รวมทั้งผู้บริหารในกรมฯ ไปร่วมกันหารือถึงมาตรการและแนวทางในการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกร


นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ในปี 2567 กรมฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์และขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล เดินหน้านโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมเร่งรัดดำเนินการสำรวจพื้นที่รายแปลงส่วนที่เหลือกว่า 200,000 ไร่ เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ กสน.3 และ กสน.5 ให้แก่เกษตรกรสมาชิกนิคมสหกรณ์ และการจัดที่ดินทำกินให้สมาชิก จัดการที่ดินในนิคมเช่า 13 นิคม 14 ป่า ให้เป็นนิคมสหกรณ์ทั้งหมด พร้อมมุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีธรรมภิบาล ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.