เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ทูตสหรัฐฯ เข้าพบแสดงความยินดี มท.1 ร่วมหารือปราบค้ามนุษย์-ช่วยเหลือผู้อพยพเมียนมา


27 ก.ย. 2566, 15:56ทูตสหรัฐฯ เข้าพบแสดงความยินดี มท.1 ร่วมหารือปราบค้ามนุษย์-ช่วยเหลือผู้อพยพเมียนมา
วันนี้ ( 27 ก.ย.66 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (H.E. Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยในโอกาสนี้ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายมานะ สิมมา รก.ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย นายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เข้าร่วมการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้ด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตที่ร่วมแสดงความยินดี และร่วมหารือข้อราชการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (TIP victims) และประเด็นผู้หนีภัยการสู้รบจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ผภร.) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้คำนึงถึงการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม และขอขอบคุณสหรัฐฯ ที่ได้สนับสนุนโครงการส่ง ผภร. ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ยังประเทศที่สาม (Resettlement Programme) อย่างยาวนาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 โดยเป็นประเทศที่รับ ผภร. ไปตั้งถิ่นฐานมากที่สุด

"สหรัฐฯ และประเทศไทย มีความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มีมาอย่างแน่นแฟ้นยาวนานถึง 190 ปี ซึ่งทั้งสองประเทศได้ให้การสนับสนุนการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมทั้งเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี การค้าการลงทุน โดยสมาคมด้านการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศก็มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น โดยกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะได้หารือการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป" 

ด้านนายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตฯ สหรัฐฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณและชื่นชมกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) เป็นเวลากว่า 40 ปี รวมถึงผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) มาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองออสติน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเท็กซัส ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะได้มีการหารือในรายละเอียดต่อไป โดยกระทรวงมหาดไทยและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ในทุกมิติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่ง ผภร. ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ยังประเทศที่สาม เพื่อ ผภร. จะได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศ อันจะนำมาซึ่งความผาสุกของประชาชน ประเทศชาติ และโลกใบเดียวนี้อย่างยั่งยืน

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.