เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.เห็นชอบ คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติครม.ชุดเดิม 174 คณะ ปฏิบัติหน้าที่ถึง 30 พ.ย.66


13 ก.ย. 2566, 14:21ครม.เห็นชอบ คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติครม.ชุดเดิม 174 คณะ ปฏิบัติหน้าที่ถึง 30 พ.ย.66
วันนี้ ( 13 ก.ย.66 ) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. วันนี้ มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีชุดเดิม จำนวน 174 คณะ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และหลังจากนั้นให้คณะกรรมการดังกล่าวสิ้นสุดลง โดยในกรณีที่ส่วนราชการใดพิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการ ฯ ดังกล่าวคณะใดยังคงมีภารกิจสำคัญและจำเป็นที่จะต้องคงอยู่ต่อไป เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคณะนั้น ๆ ขึ้นใหม่ โดยให้ตรวจสอบและปรับปรุงองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแล้วส่งไปยัง สลค. โดยด่วน เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 (เรื่อง แนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล) อย่างเคร่งครัด และหากเป็นกรณีที่มีการเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งด้วย ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องระบุชื่อ/ชื่อสกุล และตำแหน่ง (ถ้ามี) ของบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารแบบสรุปประวัติของผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนั้น ๆ และแบบตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อประกอบการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

“นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ส่วนราชการทบทวนคณะกรรมการตามมติ ครม.ชุดเดิม จำนวน 174 คณะดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน”

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.