เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ไทย เสนอ เมียนมา ลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU ช่วยลดค่าใช้จ่ายนายจ้าง


20 มิ.ย. 2566, 14:32ไทย เสนอ เมียนมา ลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU ช่วยลดค่าใช้จ่ายนายจ้าง
วันนี้ ( 20 มิ.ย.66 ) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานประชุมหารือร่วมกับทางการเมียนมาเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานเมียนมาในประเทศไทย โดยฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการแรงงานเมียนมาตาม MOU ที่วาระการจ้างงาน ครบ 4 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ให้มีการปรับลดขั้นตอนในการนำแรงงานเข้ามาทำงานตาม MOU โดยให้แรงงานเดินทางกลับประเทศต้นทางและสามารถเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ในโอกาสแรกโดยไม่ต้องมีระยะเวลาพัก 30 วัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานที่ประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์กับแรงงานและนายจ้าง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการนำเข้าแรงงาน นายจ้างมีแรงงานเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการสอดคล้องกับการฟื้นฟูการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ฝ่ายเมียนมายังได้หารือในประเด็นการปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราวีซ่าจาก 2,000 บาท เป็น 500 บาท และความร่วมมือในการดูแลและคุ้มครองแรงงาน

“รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมา มีความสัมพันธ์อันดี และมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ฝ่ายไทยเชื่อมั่นว่าการประชุมหารืออย่างสร้างสรรค์และมีไมตรีจิตในครั้งนี้ จะนำไปสู่การบริหารจัดการแรงงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป” นายไพโรจน์ กล่าว

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.