เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จังหวัดชายแดนใต้ต่ออีก 3 เดือน


25 พ.ค. 2566, 16:07ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จังหวัดชายแดนใต้ต่ออีก 3 เดือน
วันนี้ ( 25 พ.ค.66 ) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ) พ.ศ. 2548 ห้วงวันที่ 20 มีนาคม -15 พฤษภาคม 2566 และแนวโน้มสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้นตามลำดับ สามารถพัฒนาไปสู่การปรับลดพื้นที่ออกจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯได้มากขึ้นในโอกาสต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)แผนการปฏิบัติการปรับลดพื้นที่การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ปี 66-70) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.ศรีสาคร ,อ.สุไหโกลก ,อ.แว้ง ,อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อ.ยะหริ่ง ,อ.มายอ ,อ.ไม้แก่น ,อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และ อ.เบตง ,อ.กาบัง จ.ยะลา ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน และสิ้นสุด 19 กันยายน 2566 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นการป้องกัน ระงับ ยับยั้งเหตุการณ์ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปด้วย

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.