เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"อนุชา" ถกเวทีอาเซียน ย้ำต้องร่วมกันแก้ไขปัญหายากจนของภูมิภาค


31 มี.ค. 2566, 16:07"อนุชา" ถกเวทีอาเซียน ย้ำต้องร่วมกันแก้ไขปัญหายากจนของภูมิภาค
วันนี้ ( 31 มี.ค.66 ) ​เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับนายอาร์เซนิโอ บาลิซาคัน รัฐมนตรีว่าการสำนักงานด้านการพัฒนาและเศรษฐกิจแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการเร่งรัดการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 โดยมีนายเกา กิม ฮอน เลขาธิการอาเซียน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรัฐมนตรี/ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม สรุปสาระสำคัญของการประชุมฯ ดังนี้

ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนฯ ได้มีการหารือกันถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานและแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของภูมิภาคอาเซียน โดยยึดมั่นต่อวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 2030 และหลักการไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง อีกทั้งยังได้รับทราบผลของการประชุมอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหน่วยงานด้านการวางแผนการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสำหรับการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของ SDGs รวมถึงการนำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างนโยบาย โครงการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการวางแผนระดับประเทศ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs ร่วมกันในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเน้นย้ำถึงการส่งเสริมการลงทุนที่มีความครอบคลุมและยั่งยืนเพื่อขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยกระดับความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 และในช่วงทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมพลังของภาคีเครือข่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนายั่งยืนเพื่อสนับสนุนการบรรลุ SDGs

โอกาสนี้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับความก้าวหน้าการขับเคลื่อน SDGs ของไทย รวมถึงที่ประเทศสมาชิกอาเซียนควรมุ่งเน้นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความยากจนของภูมิภาค ว่า ต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการผลักดันและกำหนดทิศทางของ SDGs ให้มากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการแบ่งปันและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานด้านการวางแผนพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนและเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุน SDGs รวมทั้งยังได้ยกตัวอย่างโครงการสำคัญที่ไทยได้ดำเนินการ เช่น โครงการโคล้านครอบครัว โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (TPMAP) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่แข็งแกร่งของประเทศไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับภูมิภาค  หวังให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสานต่อประเด็นที่ประเทศไทยได้ริเริ่มดําเนินการ นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทํานโยบาย หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค

นายอนุชาย้ำ การประชุมครั้งนี้ เป็นการย้ำเตือนถึงบทบาทสำคัญของหน่วยงานด้านการวางแผนระดับชาติ ของประเทศสมาชิกอาเชียน ที่มีส่วนอย่างยิ่งในการถ่ายทอดแนวทางของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนของแต่ละประเทศสมาชิกแล้ว ขอให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คำนึงถึงความสมดุลของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคมที่เป็นธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นหลัง เพื่อแสดงถึงความจริงใจในการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเชียนสู่ความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาที่เข้มแข็งของภูมิภาค พร้อมกล่าวยืนยันว่า ประเทศไทยพร้อมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนการพัฒนาในทุกระดับ โดยยึดวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมาย SDGs และปูทางไปสู่อนาคตของโลกที่ยั่งยืน มั่นคง มีความเท่าเทียมและครอบคลุม อย่างไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.