เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ก.ท่องเที่ยวฯ แจงครม. คืบหน้าพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง


28 มี.ค. 2566, 15:42ก.ท่องเที่ยวฯ แจงครม. คืบหน้าพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง
วันนี้ ( 28 มี.ค.66 ) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้รับทราบการดำเนินการเรื่องระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling)ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมติ  ครม. เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 64 ที่ได้มอบหมายส่วนราชการขับเคลื่อนบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 12 งานบริการ
 
ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำแผนดำเนินการ หรือ โร้ดแมป ของระบบ Ease of Traveling สำหรับปี 2565-67 โดยพัฒนาต่อยอดจากระบบ Thailand Entry ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเว็บท่า (Web Portal)ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการและขั้นตอนการเดินทางเข้าไทย ในช่วงที่ยังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อทางการได้ยกเลิกมาตรการต่างๆ และเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นมา Entry Thailand จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มกลางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแบบครบวงจรแทน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอข้อมูลสำคัญที่ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ระหว่างพำนักในประเทศ และก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย
 
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ในปี 2565 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เชื่อมโยง Entry Thailand กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในส่วนแอปพลิเคชัน Thailand Pass, กรมสรรพกร  ในเรื่องการคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว, กรมการกงสุล เรื่อง การขอวีซาออนไลน์, กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ในเรื่องแอปพลิเคชัน Tourist Police I Lert U เพื่อให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประสบเหตุ, เชื่อมกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ในเรื่องตารางเที่ยวบิน, เชื่อมกับกรมควบคุมโรค เรื่องการตรวจสอบการได้รับวัคซีนโควิด19, เชื่อมกับ คปภ. ในการซื้อประกันคุ้มครองสำหรับโควิด19 เป็นต้น
 
สำหรับปี 2566 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะดำเนินการเชื่อมต่อ Entry Thailand เข้ากับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Ease of Traveling ให้เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ เชื่อมกับกระทรวงวัฒนาธรรม ในเรื่องข้อมูลงานเทศกาลและงานประเพณีของประเทศไทย, กับกรมศิลปากร ในเรื่องการค้นหาข้อมูลพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์, กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเรื่องการรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวัน, กับกรมอุตุนิยมวิทยา ในเรื่องการแจ้งเตือนภาพอากาศ และกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในเรื่องระบบการจองที่พักในอุทยานแห่งชาติ
 
นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Ease of Traveling โดยมีการวิเคราะห์ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับทิศทางและการคาดการณ์ด้านการท่องเที่ยวในอนาคตและจัดทำโร้ดแมปในปีต่อๆไป รวมถึงเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ตลอดจนผู้ประกอบการให้รับรู้เกี่ยวกับระบบ Ease of Traveling ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบด้วย

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.