เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"บิ๊กป้อม" ลงพื้นที่ภาคใต้ ปธ.ถก คกก.ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้


27 ก.พ. 2566, 15:56"บิ๊กป้อม" ลงพื้นที่ภาคใต้ ปธ.ถก คกก.ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
วันนี้ ( 27 ก.พ.66 ) เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล อำเภอระงู จังหวัดสตูล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสตูล และ จังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1/2566  โดยมีเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
 
โดยที่ประชุมเห็นชอบเรื่องสำคัญๆ หลายเรื่อง ประกอบด้วย 1) โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล ปี 2566-2572 2) กรอบแนวทางยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดสตูล ให้เป็นการท่องเที่ยวระดับโลก ภายใต้แนวคิด “ริเวียร่าสตูล” โดยเฉพาะการยกระดับเกาะอาดัง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เชิงสุขภาพฮาลาลสากล โดยมีเกาะลังกาวี เป็นเกาะคูพัฒนา 3) การก่อสร้างถนน เชื่อมต่อ ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ กับด่านบูกิตกายูฮิตัม ของมาเลเซีย รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา  4) กำหนดให้วันสารท เดือนสิบ เป็นวันหยุดราชการประจำปี เฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  5) ร่าง ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ว่าด้วยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 6) ร่างแผนส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรีและกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2566-2570  7) กรอบแนวทางการยกระดับการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ให้ความสำคัญ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาที่หลากหลาย การเรียนรู้ทางศาสนาและการศึกษาสมัยใหม่  8) หลักการขอรับเงินสวัสดิการ สำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ให้กับผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 9) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบครบวงจร ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล
 
ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้เน้นย้ำการทำงานร่วมกัน โดยให้ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก นำไปสู่การเกิดสันติสุขในใจของประชาชน และได้สั่งการ ให้ทุกฝ่ายเร่งจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูลให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพประชาชน เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา รวมทั้งพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเน้นการเรียนการสอนที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่และการจัดการศึกษาสมัยใหม่ ตรงความต้องการประชาชนและแผนพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งเดินหน้าการทำงานที่ กพต.ให้ความเห็นชอบร่วมกันให้เป็นรูปธรรม โดยขอให้ทำงานร่วมกับมาเลเซียอย่างใกล้ชิด สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ขอให้ ศอ.บต.ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดโครงสร้างการทำงานให้เป็นอิสระเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการทำงาน
 
ต่อจากนั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนเครือข่ายสตูล รวมทั้ง ผู้แทนเด็ก สตรี ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา โดยกล่าวย้ำถึง ความมุ่งมั่นของรัฐบาล ในการขยายสภาสันติสุขระดับตำบล ให้สามารถทำหน้าที่ร่วมกันสะท้อนความต้องการระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วมไปด้วยกัน และวันนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เห็นชอบแผนการมีส่วนร่วมของเด็ก สตรีและกลุ่มเปราะบาง เป็นการเฉพาะแล้ว โดยกำลังเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมความเข้มแข็งการทำหน้าที่ร่วมกันอย่างเต็มกำลัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาว จังหวัดสตูลในทุกด้าน โดยเฉพาะ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การสร้างงานและสร้างรายได้ และการยกระดับการท่องเที่ยว จังหวัดสตูล สู่สากล รวมทั้งผลักดันโครงการขนาดใหญ่ ที่ทุกภาคส่วนมีร่วมกันคิดและเสนอมายังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
หลังจากนั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และคณะ ได้เดินทางต่อไป ตำบลฉลุง อำเภอเมือง รวมพูดคุยและให้กำลังใจแก่ คณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดสตูล ผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการมัสยิด จังหวัดสตูล รวมทั้ง ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  โรงเรียนตาดีกา สถาบันปอเนาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดสตูล โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นและจริงใจของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ โดย จังหวัดสตูล ต้องดึงจุดเด่นและร่วมกันผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Riviera) ให้ได้ในระยะเวลา 5 ปี ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
 
และในบ่ายวันเดียวกัน ได้เดินทางต่อไป จังหวัดตรัง ตรวจติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ณ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะมิง อำเภอเมือง

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.