เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"บิ๊กป้อม" ลงใต้ ถก กพต. ติดตามขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้


19 ธ.ค. 2565, 15:38"บิ๊กป้อม" ลงใต้ ถก กพต. ติดตามขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
วันนี้ ( 19 ธ.ค.65 ) พลเอก คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ได้เดินทางลงใต้ เรียกประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา จว.ชายแดนภาคใต้ และ ตรวจติดตามราชการในพื้นที่ จว.ปัตตานี และ จว.ภูเก็ต
 
โดยได้ประชุม กพต. ณ ห้องประชุม ม.สงขลานครินทร์ อ.เมือง จว.ปัตตานี รับทราบการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ( เป็นการส่วนพระองค์ ) กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการงานที่สำคัญ ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะแรงงาน และการสอนภาษานานาชาติ การขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหาความยากจน ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือน โดยขยายการช่วยเหลือเพิ่ม 1,200 ครอบครัวในปี 66  โครงการเมืองปศุสัตว์ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล ซึ่งมีเกษตรกรนำร่อง 5 จว. 171 กลุ่ม ความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนา จว.นราธิวาสและปัตตานี
 
พร้อมทั้งได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบหลักการโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนหมู่บ้าน ปี 66-70  รวมทั้ง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำทุกศาสนาในพื้นที่ จชต. ปี 66-70  และ (ร่าง) แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการแก้ปัญหา จชต. ปี 67-70 ซึ่งมีองค์กรกว่า 200 องค์กรเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
 
พลเอก ประวิตรฯ แสดงความพอใจที่โครงการต่างๆมีพัฒนาการไปมาก พร้อมกำชับ ศอ.บต.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะระดับพื้นที่หมู่บ้าน มีกำนันผู้ใหญ่เป็นแกนกลาง เน้นการมีส่วนร่วมของผู้นำทุกศาสนาและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยต้องเพิ่มศักยภาพภาคประชาสังคมและดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม ทั้งการร่วมคิด ร่วมทำและรับประโยชน์ไปด้วยกันอย่างทั่วถึง พร้อมย้ำ ต้องรับฟังปัญหาและความต้องการจากภาคประชาสังคมอย่างรอบด้านไปพร้อมๆกัน สำหรับแผนงานโครงการที่เห็นชอบร่วมกัน ขอให้เร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ใช้งบประมาณอย่างเต็มประสิทธิภาพ และโปร่งใส
 
ต่อจากนั้น ได้ชมนิทรรศการและติดตามขับเคลื่อนมติ กพต. “เมืองปูทะเลโลก” โดยร่วมเปิดโรงเพาะเลี้ยงปู และเยี่ยมชมการขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหาร ภายใต้แนวคิด “มหานครแห่งอาหารและบริการฮาลาลสู่ตลาดโลก”
 
หลังจากนั้น ได้พบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ โดยย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาล ในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีงาน มีอาชีพและรายได้ต่อการดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน จึงต้องการความร่วมมือและกำลังหลักจากประชาชนในระดับพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการริเริ่มโดยประชาชนและการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ พร้อมย้ำ รัฐบาลมีความจริงใจและพร้อมสนับสนุนการพัฒนาอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ  เพื่อนำพามาซึ่งความสงบและสันติสุขของประชาชนในพื้นที่
 
และบ่ายวันเดียวกัน พล.อ.ประวิตร’ พร้อมคณะ จะเดินทางไป จว.ภูเก็ต ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งแผนป้องกันอุทกภัย จว.ภูเก็ต และการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดทรายแก้ว

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.