เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ประพันธุ์ คูณมี" ดำรงตำแหน่ง "สมาชิกวุฒิสภา"


3 ธ.ค. 2565, 11:23โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ประพันธุ์ คูณมี" ดำรงตำแหน่ง "สมาชิกวุฒิสภา"
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภาจำนวน 250 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ด้วย นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล มาชิกวุฒิสภา ได้ถึงแก่อนิจกรรม จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประพันธ์ คูณมี เป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.