เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พล.อ.ประวิตร ร่วมยินดีตัวแทนเยาวชนชายแดนใต้ คว้ารางวัลชนะเลิศท่องจำอัลกุรอานระดับนานาชาติ ชื่นชมสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย


30 ก.ย. 2565, 11:19พล.อ.ประวิตร ร่วมยินดีตัวแทนเยาวชนชายแดนใต้ คว้ารางวัลชนะเลิศท่องจำอัลกุรอานระดับนานาชาติ ชื่นชมสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
วันนี้(30 ก.ย. 65) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เลขาธิการ ศอ.บต.) นำ นายอะห์หมัด สาเมาะ และครอบครัว ตัวแทนเยาวชนไทยจากชายแดนภาคใต้ ผู้ชนะเลิศการทดสอบท่องจำอัลกุรอานระดับนานาชาติ ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เข้าพบ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี แสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับนายอะห์หมัด สาเมาะ ที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยจากชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันการทดสอบท่องจำอัลกุรอานระดับนานาชาติ และได้รับรางวัลชนะเลิศ นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่ได้ให้ความรักและการบ่มเพาะอย่างดียิ่งจนทำให้บุตรประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับนายฮาซัน สาเมาะ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ ประเทศซูดาน และนายฮูเซน สาเมาะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ ประเทศแคนาดาด้วย นับเป็นครอบครัวแบบอย่างที่ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมให้บุตรหลานเดินตามรอยศาสดา ทั้งด้านการศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ และจรรยามารยาทที่ดีงาม ซึ่งคุณงามความดีจะเป็นผลบุญส่งผลให้คุณพ่อ คุณแม่ และบุคคลทุกคน ได้สู่ความเมตตาพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างใกล้ชิดและสมบูรณ์ที่สุด

                                                                                                                                             


รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนวิถีปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง โดยได้มอบหมายให้ ศอ.บต. ให้การส่งเสริมและผลักดันให้มากขึ้น ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันอบรมสั่งสอนพร้อมทั้งเผยแพร่เรื่องที่ดีงาม และหลักปฏิบัติที่ถูกต้องไปในครอบครัวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริมการพูด อ่าน เขียน และการใช้ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาติไทยด้วย
 
พล.อ.ประวิตร กล่าวยืนยันว่า รัฐบาลยินดีให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักการศาสนาของทุกศาสนา เพื่อให้เป็นคนดีและคนเก่งอย่างต่อเนื่อง อันเป็นงานสำคัญของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่งดงามตลอดไป และขอให้ ศอ.บต. ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณารางวัลที่แสดงออกถึงการกระทำคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ เพื่อแสดงถึงการชื่นชมยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวต่อไป


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.