เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท.1 ชงมาตรการด่วนเข้า ครม. ลดค่า ft เดือน ก.ย. บรรเทาความเดือดร้อนปชช.


27 ก.ย. 2565, 15:04มท.1 ชงมาตรการด่วนเข้า ครม. ลดค่า ft เดือน ก.ย. บรรเทาความเดือดร้อนปชช.
วันนี้ ( 27 ก.ย.65 ) เวลา 08.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ประกอบกับความต้องการใช้พลังงานของโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามรอบฤดูกาล ทำให้คาดว่าราคาพลังงานของประเทศจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า กระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน แก่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยได้เสนอขอส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า ft) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2565 ไปแล้วนั้น

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทย จึงเสนอขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้จ่ายในวงเงิน 2,231,102,000 บาท สำหรับค่าไฟเดือนกันยายน 2565 เพื่อให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน โดยเป็นกรอบวงเงินของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 419,995,000 บาท และเป็นกรอบวงเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1,811,107,000 บาท

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวทิ้งท้ายว่า รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด ในรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสม จากงบประมาณที่มีจำกัด ซึ่งต้องการให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งแบ่งเป็นมาตรการระยะสั้นช่วยเหลือทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และมาตรการช่วยเหลือระยะยาว เพื่อให้การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ก็ได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคร่วมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา และดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.