เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ก.เกษตร ดันแผนกลุ่มแม่บ้านเกษตร สร้าง Smart group มีรายได้มั่นคง ส่งเสริมบทบาทสตรี


17 ส.ค. 2565, 15:05ก.เกษตร ดันแผนกลุ่มแม่บ้านเกษตร สร้าง Smart group มีรายได้มั่นคง ส่งเสริมบทบาทสตรี
วันนี้ ( 17 ส.ค.65 ) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ต่อยอดนโยบายดังกล่าว ผ่านแผนขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร นำร่องปี 2566 จำนวน 308 กลุ่ม สมาชิกกลุ่ม 6,160 ราย จากที่มีจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2513 รวม 10,959 กลุ่ม มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มแม่บ้านฯ ให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมีแผนการขับเคลื่อนฯ ดังนี้

1)การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่ทันสมัย สามารถรวมกลุ่มเป็น Smart group มีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์และวางแผน
 
2)การส่งเสริมด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี 2566

3)การส่งเสริมและพัฒนาการกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำในช่วงฤดูกาล

4)การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน จะเป็นการพัฒนาความรู้เรื่องการวางแผนการสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน  รวมถึงการสร้างรายได้

5)การสร้างภาวะผู้นำในกลุ่มแม่บ้าน สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องกับพื้นที่และสินค้า ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตรระดับประเทศ เพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาสู่ชุมชนอย่างแท้จริง
 
“นายกรัฐมนตรีชื่นชมความริเริ่มของกระทรวงเกษตรฯ ที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมบทบาทของสตรีในภาคเกษตรให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน นายกฯเน้นย้ำเสมอว่าผู้หญิงไทยมีศักยภาพอย่างมาก หน้าที่ของภาครัฐคือ เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมโอกาส เพื่อให้ผู้หญิงได้มีบทบาทตามที่ตนเองถนัดอย่างเต็มที่ และฝากให้กำลังใจทุกภาคส่วนในการดำเนินการตามแผนนี้ และสามารถขยายผลสร้างกลุ่มผู้ประกอบการเกษตรสตรีทันสมัยทั่วทุกพื้นที่ในอีกไม่นานนี้” นางสาวรัชดา กล่าว

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.