เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ เผย รบ.ดูแลด้านสังคมควบคู่เศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้อง ย้ำปชช.ต้องไม่เดือดร้อน


16 ส.ค. 2565, 15:59นายกฯ เผย รบ.ดูแลด้านสังคมควบคู่เศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้อง ย้ำปชช.ต้องไม่เดือดร้อน
วันนี้ ( 16 ส.ค.65 ) เวลา 13.20 น. ณ บริเวณทางเชื่อมสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

1) อนุมัติ ร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อลดต้นทุนผู้ประกอบการรถสาธารณะ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ซึ่งมีการจดทะเบียนไว้ 270,000 คัน โดยลดภาษีประจำปีรถสาธารณะปี 2566 ลง 90% ของภาษีประจำปีที่ต้องเสียปกติซึ่งจะครบกำหนดเสียภาษีประจำปีในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 และวิกฤตราคาน้ำมันของโลกในช่วงที่ผ่านมาทำให้ต้นทุนในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรถแท็กซี่ คนขับรถแท็กซี่ รถรับจ้าง รถสามล้อ รถจักยานยนต์รับจ้างสูงขึ้น รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ครม. จึงได้อนุมัติ ร่าง พ.ร.ฎ. ดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือเยียวยาในกลุ่มอาชีพนี้ไปแล้วจำนวน 16,694 คน ที่เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบ ไม่เป็นผู้ประกันตน ด้วยการสนับสนุนเงินค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท พร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลต้องมีการพิจารณาให้การช่วยเหลือเพื่อดูแลแต่ละกลุ่มเป็นระยะ ๆ ลดหย่อนบางจุดที่สามารถทำได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่ด้วย

2) เห็นชอบขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan ของธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยขยายต่อไปอีก 1 ปีจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อให้การช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างทั่วถึง เน้นย้ำรัฐบาลพยายามดูแลผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ทุกธุรกิจ ทุกขนาดอย่างเต็มที่

3) อนุมัติให้จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจำนวน 510 ล้านบาท สำหรับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของไทย ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยประเทศไทยถือเป็นประเทศแนวหน้าในการส่งออกกุ้งทะเลสู่ตลาดโลก แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 300,000 ตันต่อปี โดยได้มีการหารือร่วมกันกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรักษาสัดส่วนตลาดการส่งออกกุ้งทะเลในตลาดโลกให้ได้เหมือนเดิม เร่งการจัดหาปัจจัยการผลิต การเสริมสภาพคล่องผู้เลี้ยงกุ้ง การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฟาร์มกุ้ง การแปรรูป การทำการตลาด เป็นต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐเอกชน ประชาชน และผู้ประกอบการ

4) อนุมัติโครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเป็นแรงงานนอกระบบ ไม่เข้าข่ายผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมรวม 2,459 คน ในอัตราคนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาทนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับรายงานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับการดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำ 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ที่ประกาศไปแล้ว เน้นย้ำหน่วยงานต่าง ๆ ต้องนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับมืออุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยความระมัดระวัง เตรียมตัว และปรับตัว เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งในบางพื้นที่อาจมีฝนตกในปริมาณมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับหรือระบายไม่ทัน ทำให้เกิดน้ำเอ่อท่วมล้นรวมทั้งปัญหาตลิ่งทรุดพัง จึงได้สั่งเตรียมมาตรการต่าง ๆ ไว้รองรับให้พร้อมอยู่เสมอ โดยขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมทั้งบ้านที่อยู่ใกล้ภูเขา ใกล้ริมแม่น้ำ หรือเส้นทางแม่น้ำไหลผ่าน ถึงแม้จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าจากทางราชการแต่ต้องคำนึงว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือและมองในภาพรวม เพราะทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับสถานการณ์ภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
 
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาการขึ้นค่าไฟขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เดินหน้าไปได้ โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เน้นย้ำว่าประชาชนต้องเดือดร้อนน้อยที่สุด และผู้ประกอบการมีสภาพคล่องในการดำเนินการโดยไม่กระทบกับการบริหารจัดการไฟฟ้าให้ประชาชน ในส่วนของการปรับขึ้นราคาสินค้าต่าง ๆ ได้มีการหารือร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยให้พิจารณาอย่างรอบคอบ หากมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาต้องเป็นไปตามกลไกต้นทุนการผลิต หากราคาต้นทุนลดลงก็ต้องปรับลดลงด้วย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการหารือเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน เน้นย้ำประชาชนต้องไม่เดือดร้อนและผู้ประกอบการสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ควบคู่กัน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายช่วยเหลือประชาชนในทุก ๆ เรื่อง แต่ต้องพิจารณาเป็นระยะว่าจะสามารถดูแลกลุ่มใดได้บ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณที่รัฐบาลมีด้วย ขอให้ประชาชนเข้าใจรัฐบาลมีรายได้จากภาษีเท่านั้นที่เป็นรายได้ของรัฐ จึงจำเป็นต้องหาวิธีการที่เหมาะสมRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.