เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.เห็นชอบยกเว้นหน่วยงานรัฐ-โครงการบางประเภท ไม่ต้องจัดสรรงบค่าปลูกป่าทดแทน


9 ส.ค. 2565, 16:49ครม.เห็นชอบยกเว้นหน่วยงานรัฐ-โครงการบางประเภท ไม่ต้องจัดสรรงบค่าปลูกป่าทดแทน
วันนี้ ( 9 ส.ค.65 ) น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบทบทวนมติครม.เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่องการดำเนินโครงการใดๆของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า จากมติครม.เดิมระบุว่า ในกรณีที่การดำเนินโครงการใดๆของหน่วยงานของรัฐ มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าและจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ด้วย ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรร หรืออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ดำเนินการปลูกป่าตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของโครงการนั้นๆด้วยทั้งนี้ได้ทบทวนมติครม.ดังกล่าว โดยยกเว้นหน่วยงานของรัฐ หรือโครงการบางประเภทที่ไม่ต้องจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทนดังนี้คือ โครงการเพื่อสร้างศาสนสถานและสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอ้างว่า ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอของบประมาณจากสำนักงบประมาณสำหรับค่าปลูกป่าทดแทนให้แก่วัดต่างๆ, โครงการที่มีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าไม้เช่นเดียวกับการปลูกป่าทดแทน จึงอาจทำให้การดำเนินโครงการและการจัดสรรงบประมาณมีความซ้ำซ้อน


โครงการเพื่อการจัดที่ดินที่ได้รับความเห็นชอบจากครม. ซึ่งโครงการจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้ขออนุญาตเข้าใช้ที่ดิน แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอำนาจในการเสนอของบประมาณสำหรับเป็นค่าปลูกป่าทดแทนและไม่สามารถเรียกเก็บจากประชาชนได้ และโครงการที่เข้าใช้พื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาตตามมติครม.เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  และมติครม.เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โครงการที่เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตดังกล่าวมีการดำเนินการก่อสร้างและใช้งบประมาณไปแล้ว จึงไม่สามารถจัดสรรหรือของบประมาณเป็นค่าปลูกป่าทดแทนย้อนหลังได้


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.