เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ มอบพม. หารือหน่วยงานครอบครองที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์นำที่ดินมาพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย


1 ก.ค. 2565, 11:34นายกฯ มอบพม. หารือหน่วยงานครอบครองที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์นำที่ดินมาพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
วันนี้(1 ก.ค. 65) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านหลายมาตรการ รวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้น

คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบว่า การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินโครงการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่เดือนก.ค. 63 - มี.ค. 65 ทั้งในส่วนของการพัฒนาโครงการใหม่ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่ทำกิน ตลอดจนการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ได้มาตรฐานรวมแล้ว  82,193 หน่วยน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบปัญหาและข้อจำกัดในส่วนของที่ดินที่จะนำมาพัฒนาโครงการเนื่องจากราคาที่ดินที่สูงขึ้น เพื่อให้การสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยเดินหน้าต่อไปได้ต่อเนื่อง จึงมอบหมายกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ไปหารือกับหน่วยงานที่ครอบครองที่ดินแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำมาพัฒนาโครงการ โดยอาจตกลงกันเป็นสัญญาเช่าระยะยาว โดยให้ดูแลทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมาย

"การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างมาก ท่านติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ ให้คำแนะนำสนับสนุนแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหา เพราะท่านเห็นว่าที่อยู่อาศัยคือความมั่นคงของชีวิตประชาชน เป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในด้านอื่นๆ" น.ส.ไตรศุลี กล่าว


ทั้งนี้ กตน. รายงานว่า ระหว่างเดือนก.ค.63-มี.ค. 65  กคช.และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยรวม 82,193 หน่วย ประกอบด้วย

1. สร้างโอกาสให้กับประชาชนมีที่อยู่อาศัยในทุกระดับรายได้ โดยส่งมอบที่อยู่อาศัยให้ประชาชนรวม 14,703 หน่วย ประชาชนได้รับประโยชน์ 44,109 คน

2. แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน และสร้างชุมชนน่าอยู่ ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งในส่วนของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่1-2 โครงการอากาคาเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ระยะที่1-2 รวม  4,460 หน่วย ประชาชนได้รับประโยชน์ 13,380 คน

3. พัฒนาและสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน รวม 63,030 หน่วย ประกอบด้วย

1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย แยกเป็น โครงการของการเคหะแห่งชาติ 28,102 หน่วย และโครงการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) 28,015 หลัง อาทิ โครงการบ้านมั่นคง บ้านพอเพียง ที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากร ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนเฉพาะหน้า ไฟไหม้ ไล่รื้อ ภัยพิบัติ

2) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 1,362 หลัง

3) การปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนและมีที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย 5,304 หลัง และ

4) การปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 247 หลัง


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.