เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ชื่นชมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน-ชุมชนเมือง สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน


30 มิ.ย. 2565, 10:58นายกฯ ชื่นชมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน-ชุมชนเมือง สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน
วันนี้(30 มิ.ย. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวเนื่องในโอกาส "การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน" ซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ใน 4 ภูมิภาค 9 กลุ่มจังหวัด ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 โดยนายกรัฐมนตรีขอส่งความระลึกถึง และความปรารถนาดีมายังพี่น้องสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกคน พร้อมชื่นชมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสร้างโอกาส สร้างงาน และสร้างรายได้ พร้อมกับการผลักดันการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มศักยภาพในระดับพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้าตลอดมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนฯ ผ่านการจัดสรรงบประมาณการดำเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐ โดยมุ่งหวังให้กองทุนฯ เดินหน้าสู่ความเข้มแข็งบนพื้นฐานความพอประมาณ ให้สมาชิกและชุมชนมีภูมิคุ้มกัน และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการปรับตัว ปรับรูปแบบกระบวนการผลิตและการตลาด เรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างรายได้ เพื่อให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีกินดี มีอาชีพที่มั่นคง และมีความสุขอย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันนี้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ผลักดันมาตรฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นสากล เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจ BCG ในระยะยาว เพื่อยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4.0 ที่จะพัฒนาครอบคลุมในทุกมิติ ด้วยการใช้ศักยภาพในการบริหารจัดการร่วมกันด้วยความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชุมชนและทุกภาคส่วน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศ


นายกรัฐมนตรียังขอให้สมาชิกและภาคีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันเรียนรู้ เพื่อสร้างมั่นคงทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและหมู่บ้านของตน พร้อมพัฒนาเพื่อตามรอยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกกองทุน พร้อมส่งกำลังใจให้แก่สมาชิกและภาคีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุกคนและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหมู่บ้านและชุมชนอันเป็นที่รักยิ่งของทุกคน  รวมทั้งอวยพรให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ เพื่อให้ทุกคนพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.