เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Model อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม


25 มิ.ย. 2565, 15:36นายกฯ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Model อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
วันนี้(25 มิ.ย. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันขับเคลื่อน โมเดลเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน BCG Model (Bio-Circular Green Economy) ตามแนวนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนทั่วโลก เตรียมความพร้อมจัดงาน FTI EXPO 2022 : มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจ 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญด้านการกำหนดนโยบายและการดำเนินการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ BCG Model จึงได้ดำเนินการด้านความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อน BCG โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม จนนำไปสู่การจัดงาน FTI EXPO 2022 : มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries) และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานดังกล่าวถือได้ว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยและองค์กรชั้นนำทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการแสดงศักยภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสในการค้าการลงทุนให้เชื่อมโยงสู่ระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค อีกทั้งคาดว่าจะสร้างโอกาสทางการค้าและเกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในงานไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทนอกจากนี้ ด้านภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการยกระดับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ เดินหน้าหารือเพื่อผลักดันโมเดล BCG ในเวทีระดับโลก โดยเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย ได้มีการกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลีย ในประเด็นการผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ การเพิ่มมูลค่าการค้าและส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน ตลอดจนแนวทางผลักดันการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่งยืน สมดุล ในการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค


"นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจBCG ของรัฐบาลซึ่งครอบคลุม 4 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น S-Curve ได้แก่ เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ และการท่องเที่ยว จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็น 4.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของ GDP และสามารถนำพาให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ภายในปี 2569" นายธนกรฯ กล่าว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.