เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ เร่งเดินหน้าปฏิรูปกฎหมาย -หนุนนักลงทุนสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง


24 พ.ค. 2565, 16:23นายกฯ เร่งเดินหน้าปฏิรูปกฎหมาย -หนุนนักลงทุนสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง
วันนี้ ( 24 พ.ค.65 ) เวลา 13.50 น. ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอหลักการกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ตามที่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เสนอ และเห็นชอบหลักการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านกฎหมาย โดยจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น การลงนามอนุญาต ลดระยะเวลา ลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้มากที่สุด เช่น การขออนุญาตโรงงาน การนำเข้า การส่งออก การขึ้นทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น โดยตั้งเป้าให้สามารถลดลงประมาณร้อยละ 50 ภายในปีนี้รวมทั้งการพิจารณายุบเลิกหรือรวมขั้นตอนที่ไม่จำเป็นต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ ขอให้ทุกกระทรวงเร่งทบทวนขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับบริบทและภาระความรับผิดชอบของหน่วยงาน และได้สั่งการให้ทุกกระทรวง หน่วยงาน เร่งทบทวนกระบวนการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละกระบวนงานให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการกับประชาชน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งสร้างความสะดวกสำหรับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง เนื่องจากประเทศไทยติดอันดับต้น ๆ ที่มีความเหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจของนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวโดยจะต้องเร่งขับเคลื่อนอย่างเต็มศักยภาพตามนโยบาย “ล้มแล้วลุกไว”ของรัฐบาล


นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยซึ่งเป็นการส่งเสริม Soft Power ของประเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยจะต้องเร่งรัดให้มีการปรับรูปแบบใหม่ในการลงทุน สร้างมาตรฐานอำนวยความสะดวกนักลงทุน จัดตั้งศูนย์ One Stop Service รวมถึงสิทธิประโยชน์ เพื่อการสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียง และส่งเสริมให้มีการถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย พร้อมทั้งการติดตาม คัดกรองภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมด้วย ในขณะที่ภาพยนตร์ไทยกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในสายตาชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า Soft Power ด้านภาพยนตร์ของไทยกำลังเติบโต และมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับพร้อมแข่งขันในเวทีโลกได้


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.