เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ เตรียมเปิดสัมมนาระดับชาติความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15


24 พ.ค. 2565, 14:53นายกฯ เตรียมเปิดสัมมนาระดับชาติความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15
วันนี้ ( 24 พ.ค.65 ) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (25 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ร่วมจับมือสร้างระบบความปลอดภัยทางถนน ผลักดันติดตามประเมินผลควบคู่บังคับใช้ด้านกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการเสียชีวิตให้เหลือ 12 คนต่อแสนประชากรให้ได้ภายใน ปี 2570 นำไปสู่การสร้างระบบ “วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย” เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยของประเทศ ภายใต้ “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 - 2570) โดยมีจุดเน้นแก้ไขสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และการเสียชีวิตสำคัญของประเทศไทย ได้แก่ 1) การเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 2) การเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 3) การจัดการความเร็ว (speed management) และ 4) การติดตามและประเมินผล (monitoring and evaluation) ซึ่งแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 - 2570) เป็นการกำหนดกรอบแนวทาง ในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน ที่จะร่วมกันในการสร้างวัฒนธรรมการเดินทางที่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ซึ่งถือเป็นด่านหน้าที่มีความสำคัญในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลสรุปจากการจัดงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จะประมวลความรู้และจัดทำข้อเสนอนโยบายต่อศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบการดำเนินงาน 5 ด้านได้แก่ 


1. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกำหนดทิศทางและมาตรการเพื่อบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ โดยกำหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ปี 2565 และแผนแม่บทฉบับที่ 5 2. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านเด็กและเยาวชนภายใต้ ศปถ. จังหวัด ทุกจังหวัด 3. กระทรวงคมนาคม มีมาตรการลดการใช้รถจักรยานยนต์ โดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและโครงข่ายการเดินทางที่ครอบคลุม สะดวก เข้าถึงง่าย 4. กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลในระดับส่วนกลางถึงส่วนภูมิภาค และนำข้อมูลไปใช้ในการจัดการความเสี่ยง และ 5. กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์และมีการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live ของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.