เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)



ปลัดมท.เปิดกิจกรรม "เขาขยายโมเดล การปลูกต้นไม้ในใจคน" ฟื้นฟูธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม


21 ก.พ. 2565, 20:07



ปลัดมท.เปิดกิจกรรม "เขาขยายโมเดล การปลูกต้นไม้ในใจคน" ฟื้นฟูธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม




วันนี้ ( 21 ก.พ.65 ) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่โครงการฟื้นฟูเขาขยาย เขาทะเลทรายสู่เขาสวรรค์ บ้านเขาขยาย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในการเปิดกิจกรรม “เขาขยายโมเดล การปลูกต้นไม้ในใจคน” และร่วมปลูกต้นไทรพิมาย รวมจำนวน 33 ต้น โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิรักษ์เขาขยายชัยนาท นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายมงคล ประยูรหงษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ชมรมเรารักษ์เขาขยาย และประชาชน ร่วมกิจกรรม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตนมีความผูกพันกับจังหวัดชัยนาท ในฐานะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทคนที่ 52 โดยเมื่อปี 2558 ได้ริเริ่มโครงการฟื้นฟูเขาทะเลทราย สู่เขาสวรรค์ (เขาขยาย) เพื่อเปลี่ยนสภาพพื้นที่เขาขยายแห่งนี้ที่เคยมีแต่ความแห้งแล้งให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ตามโครงการฟื้นฟูเขาทะเลทราย สู่เขาสวรรค์ (เขาขยาย) โดยมี ท่านผู้อำนวยการสุวัฒน์ ชำนาญกิจ และท่านมงคล ประยูรหงษ์ ร่วมกันนำต้นไทรพิมายมาปลูกในบริเวณเขาขยายแห่งนี้ และได้มีการทำอย่างต่อเนื่องโดยตลอดโดยกลุ่มจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในชื่อ “ชมรมเรารักษ์เขาขยาย” และมาในปีนี้เป็นที่น่าดีใจที่ราชการภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้วางระบบให้ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันเข้ามาดูแลต้นไม้เขาขยายเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับจิตอาสาสมาชิกชมรมเรารักษ์เขาขยาย ซึ่งนับเป็นบทเรียนที่สำคัญ และเป็นเครื่องยืนยันว่า ประการที่ 1 การขับเคลื่อนหรือดำเนินการหรือทำสิ่งใด เราต้องมีความรู้ มีการวางแผน และมีการบริหารจัดการที่ดี งานจึงจะสำเร็จ ประการที่ 2 กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว” (Rome wasn't built in a day.) การจะสร้างสิ่งที่ดี และสิ่งที่มั่นคงยั่งยืน จะต้องอาศัยความทุ่มเท ทั้งเวลา แรงกาย และแรงใจของทุกภาคส่วน และประการที่ 3 ไม่มีอะไรเกินความเพียรพยายามของผู้คน ถ้ามีความเพียร ความอดทน ทุก ๆ สิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ว่าการดำเนินในครั้งนั้นจะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่ขอให้พวกเราได้รำลึกเสมอว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ส่วนรวม ภูเขาขยายมีลักษณะเป็นเทือก ยาวไปถึงเขาพลอง แต่ด้วยการพัฒนาบ้านเมือง การทำถนน สร้างถนน จึงมีการขุดดินไปเป็นจำนวนมาก กลายเป็นเขาที่ถูกทำลาย และเมื่อผ่านไปหลายสิบปีหลังจากการขุดดินไปทำถนนสายต่าง ๆ สภาพของดินที่ถูกขุดลึกลงไปหลายเมตร มันไม่เหลือธาตุอาหาร และพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เงาฝน ยิ่งทำให้แห้งแล้งไปใหญ่ และเมื่อฝนตกน้ำจะพาหินปนทรายไหลเข้ามาแทนที่กลายเป็นเขาทะเลทราย

“ขอให้พวกเราทุกคนได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ว่า “ป่าก็สามารถฟื้นได้ ต้นไม่ก็สามารถโตได้” เราอยากให้ภูเขาลูกเล็กลูกน้อยของชัยนาทเป็นแจกันดอกไม้ จึงต้องปลูกต้นไม้เพื่อเป็นดอกไม้ในแจกัน เขาทะเลทรายในวันนั้นได้เปลี่ยนแปลงกลายสภาพเป็นพื้นที่ที่เกิดประโยชน์มากพอสมควร ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความร่วมแรงร่วมใจ ของทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และภาคีเครือข่าย ที่ได้มาร่วมกันปลูกและดูแลต้นไม้ในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งการปลูกต้นไม้ นอกจากนี้เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้แล้ว ยังช่วยเพิ่มพูนความหลากหลายของระบบนิเวศน์ที่สังคมมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพิงอาศัยในการดำรงชีวิต ทั้งทางตรงและทางอ้อม นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงต้น



นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาพื้นที่เขาขยายแห่งนี้ มีเป้าหมายสำคัญ คือ 1) อยากให้ชัยนาทมีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ โดยช่วยกันด้วยมือทั้งสองมือของเรา ด้วยจิตอาสาที่อยากจะ Change for Good ให้เกิดขึ้นไปด้วยกัน 2) อยากให้ที่นี่เป็นบ้านของนก เพราะชัยนาทโชคดีที่มีท่านกุศล ศานติธรรม และ ดร.ไพรัตน์ เดชะรินทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ที่ได้ร่วมกับชาวชัยนาท สร้างสวนนก หุ่นฟางนก โดยเราหวังว่าต้นไม้ที่ช่วยกันปลูก ช่วยกันดูแลตั้งแต่ปี 2558 จะกลายเป็นบ้าน เป็นที่อยู่ของนก ซึ่งถ้าเขาขยายมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นเขาสรรค์แล้ว จำนวนนกจะเพิ่มทั้งเชิงปริมาณ และชนิด เป็นแหล่งศึกษาพันธุ์นกชนิดต่าง ๆ และ 3) เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ อันจะเกิดประโยชน์กับชาวชัยนาทในด้านอื่น ๆ  ทั้งผู้ประกอบการโอทอป ร้านขายของที่ระลึกต่าง ๆ เป็นสนามกีฬา เช่น สนามแข่ง BMX ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทที่ได้ร่วมกันร่วมกับสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสนามแข่งจักรยานแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีลักษณะขี่แบบวนซ้าย และทุกปีจะถูกใช้เป็นสนามจัดแข่งขันชิงแชมป์ และในอนาคตอาจเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนมาเดินป่า ชมนก และอาจกางเต็นท์นอนได้ โดยสถานที่แห่งนี้ จะอยู่ได้ สมบูรณ์ได้ อยู่ที่ พี่น้องประชาชนชาวชัยนาท โดยเฉพาะคนที่บ้านเขาขยาย บ้านเขาท่าพระ บ้านกล้วย ต้องมีต้นไม้งอกงามอยู่ในใจ 
     
“ขอให้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาใช้ในการพัฒนาพื้นที่เขาขยาย อันประกอบด้วย 1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาต้นไม้ พันธุกรรมพืชชนิดต่าง ๆ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องของต้นไม้ใบหญ้า ซึ่งหากนับจำนวนชนิดก็น่าจะเกิน 1,000 ชนิด และอาจจะกลายเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ 2) พัฒนาพื้นที่เขาขยายให้เป็นพื้นที่แหล่งอาหารและยาสมุนไพร ด้วยการขับเคลื่อนโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามพระดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสามารถปลูกได้ทั้งมะม่วง ขนุน กล้วย หว้า มะรุม และต้นอื่น ๆ สารพัด อันจะทำให้กลายเป็นแหล่งทำประโยชน์ให้กับคน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม 
     
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรม “เขาขยายโมเดล การปลูกต้นไม้ในใจคน” ในวันนี้ ยิ่งเป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนพวกเราทุกคนว่านอกจากการปลูกต้นไม้ที่ได้ร่วมกันปลูกในวันนี้แล้ว ที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ “ต้นไม้ในใจคน” ที่มีใช่เพียงจิตสำนึกรักธรรมชาติเท่านั้น แต่อยากจะให้นำมาปรับใช้กับทุก ๆ เรื่องในชีวิต ดังคำกล่าวที่ผมมักจะกล่าวเสมอ คือ "Change for Good" เขาขยายโมเดล สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการ Change for Go๐d ที่มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เพราะการปลูกต้นไม้ ไม่ใช่แค่การขุดดิน และนำเอาต้นไม้มาปักลงไปเท่านั้น แต่ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ มากมาย เปรียบได้กับการใช้ชีวิต เราต้องหมั่นดูแล รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุย เพื่อให้รากแก้วชอนไซลีกลงไปในดินอย่างมั่นคง ก่อนที่ต้นไม้เหล่านั้นจะผลิดอกออกผล
     
“ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวชัยนาทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนและดูแลพัฒนาพื้นที่เขาขยายแห่งนี้ด้วยดีจนถึงทุกวันนี้ ทั้งลงไม้ลงมือ ทุ่มเท ทั้งหยาดเหงื่อแรงกาย โครงการต่าง ๆ คงไม่สามารถสำเร็จได้ และขอให้ได้ร่วมกันดูแลรักษา ทำนุบำรุง ต้นไม้ทุกต้น และพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดชัยนาท ให้เกิดความร่มรื่น ฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันปลูกป่าในใจคน เพื่อให้เกิดการช่วยกันทำความดี ช่วยกันสร้างสิ่งที่ดี Change for Good ให้เกิดขึ้น และไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหน ขอให้ได้ไปช่วยกันทำให้ดี ให้มีระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมที่ดี อยู่ที่ไหนไปช่วยทำที่นั่น เริ่มจากที่บ้านของเราก่อน และขอขอบคุณทุกคน ที่มีจิตใจช่วยกัน Change for Good ให้เกิดกับบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเรา เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีในชีวิต เพื่อลูกหลานของเราทุกคน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย 
     
นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จังหวัดชัยนาทร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรม “เขาขยายโมเดล การปลูกต้นไม้ในใจคน” ในครั้งนี้ โดยนำเอาแนวคิดนวัตกรรมในการปลูก ซึ่งคิดค้นโดยนายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายมงคล ประยูรหงส์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ด้วยการขุดดินเป็นบ่อหลุมและนำดินใหม่ใส่ เพื่อเป็นการเปลี่ยนสภาพดิน ประกอบกับติดตั้งถังน้ำ จำนวน 1 ถัง ต่อ 2 ต้น เพื่อให้ต้นไม้ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นโครงการที่ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ริเริ่มไว้เมื่อครั้งที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเมื่อปี พ.ศ. 2558 กิจกรรมในวันนี้ จึงเป็นการสานต่อโครงการฟื้นฟูเขาทะเลทราย สู่เขาสวรรค์ ในการฟื้นฟูพื้นที่เขาขยายที่มีความแห้งแล้งให้กลับคืนฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้นำ “เขาขยายโมเดล การปลูกต้นไม้ในใจคน” ไปเป็นต้นแบบในการดำเนินการในพื้นที่อื่นต่อไป 







Recommend News





MOST POPULAR


























©2018 ONBNEWS. All rights reserved.