เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดสินค้าควบคุม 5 รายการ นาน 1 ปี มีผล 25 ม.ค. 65


27 ม.ค. 2565, 11:33ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดสินค้าควบคุม 5 รายการ นาน 1 ปี มีผล 25 ม.ค. 65
วันที่ 27 ม.ค. 2565 ราชกิจจานุเษกษาได้เผยแพร่ ประกาศกำหนดสินค้าควบคุม 5 รายการ หน้ากากอนามัย, ใยสังเคราะห์, 3.ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ, เศษกระดาษ รวมไก่ เนื้อไก่ ห้ามขายเกินราคาที่กำหนด มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป ระยะเวลาบังคับใช้ 1 ปี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่
ข้อ 2. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564ข้อ 3 ให้สินค้าดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าควบคุม
1. หน้ากากอนามัย
2. ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond ) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
3. ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
4. เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก
5. ไก่ เนื้อไก่


ราชกิจจาฯ ฉบับเต็ม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2565/E/018/T_0051.PDF


คำที่เกี่ยวข้อง : #ราชกิจจานุเบกษา  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.