เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ มอบรางวัลอุตสาหกรรมปี 64 มุ่งยกระดับการผลิตภาคอุตสาหกรรม


13 ธ.ค. 2564, 17:52นายกฯ มอบรางวัลอุตสาหกรรมปี 64 มุ่งยกระดับการผลิตภาคอุตสาหกรรม
วันนี้ ( 13 ธ.ค.64 ) เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวนรวมทั้งสิ้น 63 รางวัล ให้แก่ ผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กิจการอุตสาหกรรมอื่น ๆ และเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเกียรติ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ภายในงานดังนี้
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมตามศักยภาพพื้นฐานของประเทศ อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทย บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้เข้มแข็ง ด้วยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต สนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และบริการทางการเงิน และการลงทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาภาคอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้เร็วขึ้น รวมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวจากโควิด-19 โดยเร็ว ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุนให้มากที่สุด เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคส่งออก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตให้มีแนวโน้มกลับมาขยายตัว
 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อนาคตที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประเทศไทยต้องยืนอยู่บนฐานของความรู้ การสร้างสรรค์ และมีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน โดยสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในปัจจุบัน
 
ภายในงาน นายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 (The Prime Minister’s Industry Award 2021) จำนวนรวมทั้งสิ้น 63 รางวัล ประกอบไปด้วย รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Minister’s Best Industry Award)  จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry Award) 37 รางวัล ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมถ่ายรูปกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล ทั้ง 63 รางวัล บริเวณโถงด้านหน้าพิธี และทักทายผู้ประกอบการภายในงาน อีกด้วย


สำหรับการมอบรางวัลอุตสาหกรรม (The Prime Minister’s Industry Award) นั้นเป็นปีที่ 29 ของการมอบรางวัลแล้ว โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับ ที่มีความเป็นเลิศ และผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ อาทิ ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ ผลกระทบของกิจการต่อระบบเศรษฐกิจและการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และธรรมาภิบาล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.