วันที่ 27 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsนายกฯ ถกบอร์ด กบสท.ไฟเขียวพัฒนาความเท่าเทียม-เสมอภาค วางเป้าลดความยากจน


2 ธ.ค. 2564, 18:32นายกฯ ถกบอร์ด กบสท.ไฟเขียวพัฒนาความเท่าเทียม-เสมอภาค วางเป้าลดความยากจน
วันนี้ ( 2 ธ.ค.64 ) เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กบสท.) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การทำงานพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล ที่ต้องเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ทั้งการประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต เป็นห่วงโซ่อุปทานที่จำเป็นจะต้องดำเนินงานต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ โดยการแก้ปัญหาความยากจนจะต้องมองในทุกมิติ และนำข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวางแผนแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งภาคเอกชนจะต้องช่วยเสริมการดำเนินงานภาครัฐ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสำเร็จได้โดยเร็วที่สุดนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชน โดยขณะที่ภาครัฐตั้งเป้าหมายการทำงาน ภาคเอกชนก็ต้องตั้งเป้าหมายการพัฒนาให้กับภาคธุรกิจรายใหญ่ รายกลาง รายเล็ก เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ และวิสาหกิจชุมชนด้วย เพราะทั้งหมดล้วนอยู่ในห่วงโซ่อุปทานทั้งสิ้น
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า ต้องหาแนวทางช่วยผู้มีรายได้น้อย ให้มีรายได้ต่อหัวที่เพียงพอในการดำรงชีวิต โดยต้องตั้งเป้าหมายในปี 2565 ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องเดินหน้าแผนงาน และดำเนินการทันทีในปี 2565 เพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม ต้องหาแนวทางทำให้ประชาชนมีรายได้ประจำวัน พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มค่าแรงได้ พร้อมเร่งพัฒนาแรงงานไทย Up-Skill/Re-Skill ให้แรงงานสามารถทำงานกับเครื่องจักรได้ในขณะนี้ และให้สามารถทำงานกับหุ่นยนต์ได้ในอนาคต โดยรัฐบาลจะพิจารณาแหล่งงบประมาณดำเนินการ เพื่อให้เกิดการจุดประกายการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ทุกภาค ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังแนะให้แก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่น โดยให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาหรือการฝึกวิชาชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งข้าราชการในพื้นที่ก็ต้องเรียนรู้งานการบริหารและพร้อมที่จะให้ความรู้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางสังคม เพื่อปิดช่องว่างการพัฒนาที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ ประกอบด้วย  1) สร้างระบบและกลไกให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนพิเศษเป็นรายบุคคล กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ กลุ่มเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาและไม่ได้ทํางาน (NEETs) และกลุ่มเด็ก ในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเพิ่มการเข้าถึงดิจิทัลทั้งระบบ กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มประชากร ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด (กลุ่ม Bottom 40) ประมาณ 32.7 ล้านคน และกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่น/วิสาหกิจชุมชน 


3) พัฒนาหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย คือ คนจนตกหล่น จากมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐหรือระบบฐานข้อมูลที่สําคัญ 4)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการในเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคให้เข้าถึงประชาชน ทุกกลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทุกกลุ่มในเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค อาทิ กทม. และปริมณฑล ขอนแก่น เชียงใหม่ เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต  เพื่อกระจายความเจริญ และ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน การบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ตามที่ประชุมเห็นชอบ
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.