เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ ทุ่มเทกายใจ ร่วมสู้วิกฤตโควิด - ดูแลสุขภาพ ปชช. ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา


27 พ.ย. 2564, 18:36นายกฯ ชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ ทุ่มเทกายใจ ร่วมสู้วิกฤตโควิด - ดูแลสุขภาพ ปชช. ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา
วันนี้ (27 ก.ย. 64) เวลา 15.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวคำปราศัยผ่าน VTR เนื่องในโอกาส “วันแพทย์ ประจำปีพุทธศักราช 2564” ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อ พ.ศ. 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้วันที่ 27 พฤจิกายนของทุกปี เป็น “วันแพทย์” ของประเทศไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการแพทย์ และให้เกิดความภาคภูมิใจในมวลหมู่แพทย์ และระบบการแพทย์ของประเทศไทยได้รับการยอมรับในสังคมไทยและสังคมโลก จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยปีนี้มุ่งเน้นเผยแพร่กิจกรรมที่สะท้อนถึงความดีงามของวิชาชีพแพทย์ให้เป็นที่ประจักษ์ทั่วประเทศซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดและทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี พร้อมเปิดเบอร์โทรศัพท์ 02 276 4242 จำนวน15 คู่สาย ให้ประชาชนโทรเข้ามารับคำปรึกษาปัญหาสุขในรายการ โดยมีการเผยแพร่ผ่านการถ่ายถอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2HD) และ Facebook.com/LiveNBT2HD ให้ประชาชนได้ร่วมรับชมด้วยโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศทุกคนที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพคนไทยและพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้าตลอดมา ทั้งนี้รัฐบาลมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชนเป็นอันดับแรกมาโดยตลอดเช่นกัน โดยมีนโยบายในการวางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพสนับสนุนการจัดการสุขภาพในระดับภูมิภาค และการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ รัฐบาลได้มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ให้บุคลากรมีความสามารถและมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับภูมิภาคและระดับโลกในภายภาคหน้า


พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี แสดงความเชื่อมั่นปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่เข้มแข็ง รวมทั้งมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถเป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ระดับสากล สร้างความไว้วางใจให้แก่ชาวต่างชาตินานาประเทศ ในการเดินทางเข้ารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจ เสียสละ อดทน และอุทิศตนต่อสังคมและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการดูแล ปกป้อง และรักษาชีวิตของประชาชนทุกคนให้ปลอดภัย จนทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดทุเลาลงในปัจจุบัน ประชาชนสามารถกลับมาประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตอย่างปกติได้อีกครั้ง

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี ขอส่งกำลังใจและขอบคุณแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนแทนประชาชนชาวไทยทุกคนอีกครั้ง และในโอกาส “วันแพทย์” ปีนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ     พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ เพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและระบบสาธารณสุขไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไป  


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.