เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"กรมการปกครอง" ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําปี ๒๕๖๔


28 ต.ค. 2564, 15:54"กรมการปกครอง" ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําปี ๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในประกาศกรมการปกครอง  เรื่อง รายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ รุ่นที่ ๗๙ รุ่นที่ ๔๐ และรุ่นที่ ๘๑ โดยระบุว่า 

ตามที่กรมการปกครองจะดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทําหน้าที่ ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดําเนินการคัดเลือกและประมวลผลคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายอําเภอ จํานวน ๓00 ราย รุ่นละ 900 ราย รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ วิทยาลัยการปกครอง อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยสามารถดูรายละเอียดการเตรียมตัวสําหรับ เข้ารับการฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ที่ http://www.iadopa.org

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.