วันที่ 30 พ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง


19 ต.ค. 2564, 16:20ครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ดังนี้

 1.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โดยระบุว่า  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เสนอแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน กปร.ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ กปร. สำนักงาน กปร.เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป


2.เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยระบุว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
1. นายวิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธานกรรมการ
2. นายสมชาย รังษีธนานนท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ
3. นายสมิทธ์ พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน
4. นายสุธา ขาวเธียร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นายขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้
6. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป©2018 ONBNEWS. All rights reserved.