วันที่ 19 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsสุชาติ มอบโล่ 9 สถานประกอบกิจการต้นแบบโครงการ แรงงานพันธุ์ดีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง


20 ก.ย. 2564, 18:17สุชาติ มอบโล่ 9 สถานประกอบกิจการต้นแบบโครงการ แรงงานพันธุ์ดีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 20 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 แห่ง ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการจ้างงานและการดำรงชีวิตของลูกจ้าง กระทรวงแรงงานเห็นว่าภายใต้สถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญที่จะนำพาลูกจ้างให้ก้าวข้ามผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้คือ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา กระทรวงแรงงานจึงได้ออกแบบแนวคิด โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมให้นายจ้างจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง เพื่อให้สถานประกอบกิจการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้ลูกจ้างได้ใช้ประโยชน์ได้แก่ พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างใช้เวลาว่างหลังเลิกงานมาทำการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตที่ได้ลูกจ้างนำมาแลกเปลี่ยนกันและนำไปบริโภคในครัวเรือน ส่วนผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคสามารถนำไปจำหน่ายในชุมชน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ลูกจ้าง อีกทั้งยังเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฏีใหม่ให้แก่ลูกจ้าง อันเป็นการพัฒนาอาชีพเสริมไว้รองรับให้กับลูกจ้างที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกัน และร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน นายจ้างตลอดจนสังคมในชุมชน ถือเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศชาติ


นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบโครงการแรงงานพันธุ์ดีฯ โดยในปีนี้ มีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศให้ความสำคัญ และเข้าร่วมโครงการจำนวน 99 แห่ง และมีสถานประกอบกิจการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด 2) บริษัท เค เอส โมลด์พาร์ท จำกัด 3) บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด 4) บริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำกัด 5) บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด 6) บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด 7) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 8) บริษัท กรีนสปอต จำกัด และ 9) บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้การมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการต้นแบบในวันนี้ จึงเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่สถานประกอบกิจการ ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ ในการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง ตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป©2018 ONBNEWS. All rights reserved.