วันที่ 19 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsศบค.มท.แจ้งทุกจังหวัดบังคับใช้มาตรการเดิม-ขยายเวลาคุมโควิด 29 จว.แดงเข้มต่อเนื่องถึง 30 ก.ย.


13 ก.ย. 2564, 14:28ศบค.มท.แจ้งทุกจังหวัดบังคับใช้มาตรการเดิม-ขยายเวลาคุมโควิด 29 จว.แดงเข้มต่อเนื่องถึง 30 ก.ย.
วันที่ 13 กันยายน 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามบังคับใช้ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) มีผลตั้งแต่วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 โดยกำหนดพื้นที่สถานการณ์จำแนกตามเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ จำแนกเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป รวมทั้งขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยะลา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง เพื่อควบคุมสถานการณ์ของการระบาดให้อยู่ในวงจำกัดตามการประเมินของฝ่ายสาธารณสุข โดยให้บรรดามาตรการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติในพื้นที่ดังกล่าวตามที่กำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า ได้แก่ การห้ามออกนอกเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด การใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางข้ามจังหวัด การขนส่งสาธารณะ และการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนอย่างเต็มความสามารถที่จะทำได้ รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว  ยังคงบังคับใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564นายฉัตรชัย กล่าวว่า เพื่อให้ทุกจังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงได้ประสานกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้เร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติตนสำหรับการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาว เช่น มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย (Smart Control and Living with COVID-19)


มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) หรือมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) และได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวางระบบ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมอบหมาย ศปก.จังหวัด ศปก.อำเภอ ศปก.อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำกับการปฏิบัติตามมาตรการ ประกาศ หรือคำสั่งจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติตามแนวทางจากที่ประชุม ศปก.ศบค. ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกัน และกรณีที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด ได้มีประกาศหรือคำสั่ง ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน©2018 ONBNEWS. All rights reserved.