เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"นิพนธ์" ถกลดอุบัติเหตุทางถนน 17 จ.ภาคเหนือ กำชับตั้ง ศปถ.ท้องถิ่นหนุนนโยบาย "ตำบลขับขี่ปลอดภัย"


17 ส.ค. 2564, 00:16"นิพนธ์" ถกลดอุบัติเหตุทางถนน 17 จ.ภาคเหนือ กำชับตั้ง ศปถ.ท้องถิ่นหนุนนโยบาย "ตำบลขับขี่ปลอดภัย"
วันนี้ ( 16 ส.ค.64 ) ที่ห้องประชุมชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 2 (17 จังหวัดภาคเหนือ) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการเปิดโครงการฯ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นภัยคุกคามที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก โดยจากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่า ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกประมาณ 1.35 ล้านราย เฉลี่ยวันละ 3,700 คนต่อวัน โดยครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์และผู้โดยสาร ผู้ใช้รถจักรยาน คนเดินเท้า เป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ที่ก่อให้เกิดความพิการ

สำหรับประเทศไทย ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตสะสม 8,625 ราย และบาดเจ็บสะสม 559,404 คน ดังนั้น หากคำนวณเพื่อหาจำนวน  ผู้พิการซึ่งมีประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ของผู้บาดเจ็บสาหัส จะพบว่า ผู้บาดเจ็บสาหัสมีโอกาสเป็นผู้พิการถึง 8,016 คน เมื่อคำนวณมูลค่าความสูญเสียประเทศไทยเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน สถานบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คำนวนมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิต พบว่าการเสียชีวิตมีมูลค่าเท่ากับ 10 ล้านบาทต่อราย โดยในปี 2563 มีผู้เสียชีวิต 17,831 คน คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 178,310,000,000 บาท ดังนั้น อุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียเพียงร่างกายและจิตใจเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสร้างภาระค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยในกรณีที่ไม่สามารถทำงานได้ รวมถึงค่าชดเชยในกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และเกิดบนถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้นำกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ปฏิญญาสตอกโฮล์ม และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์มาขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้เหลือ 12 คนต่อประชากรแสนคนภายในปี 2570 ซึ่งหากบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวนผู้เสียชีวิตจะเหลืออยู่ประมาณ 7,940 คน และในปี พ.ศ.2565 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้เหลือ 12 คนต่อประชากรแสนคน ภายในอีก 6 ปีข้างหน้า 

โดยให้ความสำคัญกับกลไกในการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น โดยเพาะอย่างยิ่ง ให้นายอำเภอเร่งจัดตั้ง ศปถ.ท้องถิ่น ให้ครบทุกตำบล เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับ อปท. และประชาชนในพื้นที่ สามารถขับเคลื่อนนโยบายตำบลขับขี่ปลอดภัยให้ประสบผลสัมฤทธิ์ ลดความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริง ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการและแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้สามารถ ลดความสูญเสีย และผลกระทบ ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ได้อย่างแท้จริงRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.