เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท.2 ส่งผู้ป่วยโควิดรักษาหายชุดสุดท้ายกลับบ้าน ขอบคุณ จนท.-คณะแพทย์ ม.สงขลานครินทร์


5 มิ.ย. 2564, 18:45มท.2 ส่งผู้ป่วยโควิดรักษาหายชุดสุดท้ายกลับบ้าน ขอบคุณ จนท.-คณะแพทย์ ม.สงขลานครินทร์
วันนี้ (5 มิ.ย.64) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์  ได้ทำพิธีส่งผู้ป่วยที่รักษาครบชุดสุดท้ายกลับสู่บ้าน และที่พัก จำนวน 41 คน และได้ทำพิธีปิดส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 (Songklanagarind COVID Collaboration Camp) เพื่อยุติการรับงานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้กลับไปสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนที่โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะเริ่มต้นฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
    
โอกาสนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งแพทย์ประจำ  แพทย์เวร พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน วิศวกร งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย งานการเจ้าหน้าที่ หน่วยเคหะบริการ งานอาคารสถานที่ งานโภชนาการ หน่วยยานพาหนะ หน่วยรถพยาบาล ฯลฯ ที่ได้เสียสละอุทิศแรงกายแรงใจในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี รักษาหายจนสามารถออกมาใช้ชีวิตภายนอกได้ในวันนี้

สำหรับส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19(Songklanagarind COVID Collaboration Camp)โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 (Songklanagarind COVID Collaboration Camp) ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสลานนท์ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้เปิดให้บริการผู้ป่วย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 - 5 มิถุนายน 2564 โดยการนำของผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 1.รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 2.รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช 3.ผู้ช่วยศาสตราจาย์นายแพทย์เทอดพงศ์ ทองศรีราช โดยให้บริการรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้น 231 คน จากคลัสเตอร์สถานบันเทิง / คลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรม เป็นชาวไทย จำนวน 120 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 111 คน

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.