เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท.2 ติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มอบแนวทาง-มาตรการ สร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน


14 ส.ค. 2562, 18:26มท.2 ติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มอบแนวทาง-มาตรการ สร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
       วันนี้ (14 ส.ค. 62) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมดอกแก้ว กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุผลการดำเนินการป้องกัน โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนคม หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน องค์กร มูลนิธิต่างๆ เข้าร่วมประชุม 
     นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ได้เห็นความตั้งใจของทุกหน่วยงานที่จะร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นสิ่งที่ยากและท้ายทายอย่างยิ่ง หากดูจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละปี มีอุบัติเหตุมากว่า 2 หมื่นราย ซึ่งในแก้ปัญหาดังกล่าวหากทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันและช่วยกันอย่างจริงจัง โดยกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะสามารถช่วยในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้ ทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนอีกด้วย
     จากนั้น ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานสรุปผลในภาพรวมของการดำเนินการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนที่ผ่านมา รวมถึงการดำเนินการในระยะต่อไป อาทิเช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย โดยการผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ใน 5 ประเด็น ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถ รถโดยสารสาธารณะ และการคาดเข็มขัดนิรภัย การสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เน้นการใช้มาตรการทางชุมชน/สังคม เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยง การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง การกำหนดแนวทางเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะประเด็น “เมาแล้วขับ และ ความเร็ว” โดยผลักดันให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกรายเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต การจัดทำแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561-2564 และกำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย โดยครม.มีมติเห็นชอบแผนฯ แล้ว การสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เพื่อใช้เป็นข้อมูลกลางในการบริหารจัดการ การผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ครอบคลุมถึง

คำที่เกี่ยวข้อง : #มหาดไทย  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.