วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsนายกฯ สั่งปรับวิปรัฐบาลใหม่ ปลดวทันยา-ศิริพงษ์


26 มี.ค. 2564, 11:01นายกฯ สั่งปรับวิปรัฐบาลใหม่ ปลดวทันยา-ศิริพงษ์
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 76/2564 เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 180/2562 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) เพื่อดำนเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบรัฐสภา ตลอดจนเพื่อให้การประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา และพรรคการเมืองในปัญหาต่าง ๆ ด้านนิติบัญญัติดำเนินการไปอย่างราบรื่นนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ประกอบกับมาตรา 184 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562 จึงปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

1.ให้ยกเลิกความใน (22) (29) (31) (38) (39) (41) (42) (45) (47) (48) (49) และ (55) ของข้อ 1.2 คณะกรรมการของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 180/2562 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

1.2 คณะกรรมการ
นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ, นายภราดร ปริศนานันทกุล, นางสาวภริม พูลเจริญ, นายจักรพันธ์ พรนิมิตร, นายมณฑล โพธิ์คาย , นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ, นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ, นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล, นายสัมพันธ์ มะยูโซะ, นายไพบูลย์ นิติตะวัน, นายสาธิต  อุ๋ยตระกูล และนายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม 3 คน ประกอบด้วยนายอภิชา เลิศพชรกมล , นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ และ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค (คำสั่งลงวันที่ 23 มีนาคม 2564)

ทั้งนี้ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี และนายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.พรรคประชารัฐ เป็นบุคคลที่ถูกปรับให้ออกจากคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
ที่มา naewna©2018 ONBNEWS. All rights reserved.