เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)วิษณุ เผยกฎหมายปฏิรูปตำรวจ บรรจุในวาระประชุมสภา 9 ก.พ.นี้


27 ม.ค. 2564, 15:56วิษณุ เผยกฎหมายปฏิรูปตำรวจ บรรจุในวาระประชุมสภา 9 ก.พ.นี้
วันนี้ (27 ม.ค. 64) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 คณะ และผู้ที่เกี่ยวข้องรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนใหญ่ได้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) รวมทั้งสิ้น 62 กิจกรรม และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะรายงานให้รัฐสภาทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป พร้อมทั้งกล่าวว่า ผลงานต่าง ๆ ที่คณะทำงานดำเนินการมา ได้สำเร็จออกดอกออกผลแล้ว เช่น กฎหมายปฏิรูปตำรวจ ที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ได้รับการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมร่วม 2 สภาแล้วในวันที่ 9 ก.พ. 64 เพื่อพิจารณากฎหมายปฏิรูปตำรวจ ฉบับกฎหมายตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นฉบับโครงสร้างของตำรวจ การแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งบทบาทของพนักงานสอบสวน บทบาทของสถานีตำรวจ เป็นต้น


ที่ประชุมได้รับทราบการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยให้มีการระบุเป้าหมายความสำเร็จ ระยะเวลาแล้วเสร็จ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถติดตาม เร่งรัดความคืบหน้าตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบสรุปผลการดำเนินการประจำปี 2563 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยผลการดำเนินการของแผนการปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน ประกอบด้วยเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวมทั้งสิ้น 173 เรื่อง จำแนกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 1. เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีค่าสถานการณ์บรรลุเป้าหมายแล้ว จำนวน 16 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 6 เรื่อง 2. เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีค่าสถานการณ์อยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จำนวน 78 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 18 เรื่อง 3. เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีค่าสถานการณ์ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จำนวน 65 เรื่อง ลดลงจากปี 2562 จำนวน 12 เรื่อง  และ 4. ประเด็นปฏิรูปที่มีสถานการณ์รอยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย จำนวน 14 เรื่อง ลดลงจากปี 2562 จำนวน 12 เรื่อง สรุปภาพรวมประจำปี 2563 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น  ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลำดับต่อไป


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.